1. NAPIRENDI PONT

 

Andrasek Mónika bizottsági elnök: Felkéri a Főépítész Csoportot a határozati javaslat tartalmának bemutatására.

 

Kuslits Tibor Főépítész: Elmondja, hogy nem a kerékpár útvonal maga a téma, hanem a településrendezési tervmódosítás elfogadása kapcsán a helyi rendelet szerinti partnerségi eljárást le kell folytatni, meg kell a lakosságot kérdezni, hogy van-e észrevétel ezzel kapcsolatban. Ez megtörtént, ezzel kapcsolatban ledokumentálták, hogy nem érkezett észrevétel. Erről kell közgyűlési döntés, esetleg későbbi állásfoglalás miatt. Jelenleg csak a partnerségi eljárás lezárásáról és elfogadásáról van szó.

 

Csépán István bizottsági tag: Jelezni szeretné, hogy az érintett területen van tulajdonrésze, ezért ha szükséges, akkor kéri a szavazásból való a kizárását.

 

Bitskey Katalin a Főépítészi Csoport munkatársa: Mivel nem városi, nem önkormányzati, hanem állami beruházásról van szó, ezért az önkormányzatnak csak annyi szerepe van, hogy az állam által megtervezett kerékpárút nyomvonalát beillessze a HÉSZ-be, a szabályozási vonalat módosítsa ennek megfelelően, ezért nem kell kizárni az érintetteket.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Szintén jelzi, hogy neki is van tulajdonrésze, ezért szeretné, ha jegyzőkönyvbe kerülne, hogy ezt ő előre jelezte. Már kapott is levelet az önkormányzattól, hogy a földjén majd oszlopot kell áthelyezni.

 

Kuslits Tibor Főépítész: A napirendi pont témája nem érinti a tulajdonjogot, így nem kell a szavazásból való kizárását kérni

 

Andrasek Mónika elnök: Szavazásra teszi fel a „Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítás folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló döntéshez” napirendre vonatkozó alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg és az alábbi döntéseket hozza:

A HÉSZ módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú kormányrendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik.

A kormányrendelet 42. § (1) bekezdése szerinti partnerségi egyeztetés a HÉSZ módosítást tartalmazó szakmai prezentáció közzétételével 2021. július 12-től 2021. augusztus 8-ig tartó időszakban a veszélyhelyzetre tekintettel az 546/2020. (XII. 2.) számú kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével elektronikus úton megtörtént. A véleményezési időszakban lakossági, illetve partnerségi vélemény nem érkezett.

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a HÉSZ módosításának partnerségi egyeztetési szakasza lezárul.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél.

Határidő:        végső szakmai véleményezés kezdeményezésére – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

 

1/2021. (VIII.30.) FB

állásfoglalás

 

az EuroVelo 6 partnerségi kapcsolat lezárásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Fenntarthatósági Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

 

 

 

A fenti állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

 

 

Név

Szavazat

 

Andrasek Mónika

Igen

Lengyel Péter

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Antunovits Antal

Igen

Takács Éva

Igen

Fülöp Barbara

Igen

Varga Illés Levente

Távol

         

 

 

Andrasek Mónika elnök: Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, megköszöni a jelenlétet és bezárja a Fenntarthatósági Bizottság rendkívüli ülését.

 

 

A Fenntarthatósági Bizottság rendkívüli ülése 14:50 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

 

     Andrasek Mónika                                                                           Balla Imre

                  elnök                                                                           jegyzőkönyv-hitelesítő