1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

 

T. Mészáros András elnök: Az előterjesztésben több cél is fel van tüntetve, egyetlen cél van kidolgozva ezek közül, méghozzá a Műszerautomatika Kft. peres ügyének a kompenzálása, mely mintegy 423 millió forint. Többet is felsorol az előterjesztés, hogy mire kívánják még a pályázatot benyújtani, azonban sajnálatos módon azoknak a pontosítása kimaradt, tehát nem tudjuk, hogy mennyi az adótúlfizetésből eredő kötelezettség, a közlekedési feladatokkal történő megállapodásból származó kötelezettség és így tovább. Emiatt ennek a napirendnek a szavazásnál a tartózkodást, de a inkább az elutasítást javasolja, mivel nincs pontosan kidolgozva, és a határozati javaslat lényegében egyetlen konkrétumról szól.

 

Lengyel Péter képviselő: Javasolja az előterjesztés elfogadását.

 

T. Mészáros András elnök: Kérdése Lengyel Péter képviselőhöz, hogy számára egyértelmű, hogy mennyi és milyen pénzek vannak a közösségi közlekedés ellátásához kapcsolódó kötelezettségek esetében?

 

Lengyel Péter képviselő: Ha csak a perben megítélt összegre nyújtanak be, akkor is mindenképpen javasolja az elfogadását.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Kéri rögzíteni, hogy ez egy speciális kötelezettsége az önkormányzatnak, amire most kénytelenek támogatást kérni. Az nem speciális, hanem természetes, hogy egymás után követő kormányok-, illetve önkormányzati vezetések szokták kifogásolni, hogy amit az előző önkormányzat elköltött, megvalósított, azt nekik kell pótlólag kifizetni. Valamikor ez a szemrehányás indokolatlan, de van, amikor indokolt. Ha jól érti ez egy olyan speciális eset, ahol semmilyen érdemi ellentételezése nincs ennek az összegnek, a város ezért semmit nem kapott, viszont utólag ki kell fizetni, aminek semmi haszna nem volt, hacsak nem valakinek a személyes bosszúvágyát sikerült kielégíteni, mely most a városnak, ha jól értette 428 millióba fog kerülni.

 

T. Mészáros András elnök: Elmondja, hogy ez az ügy 2003-ban kezdődött, amikor dr. Döcsakovszky Béla és dr. Csőzik László volt az önkormányzat vezetője és az a vita fajult el, illetve végül is bírósági úton idáig jutott az elmúlt évben. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslat elfogadását.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot nyújt be a Pest Megyei Kormányhivatal 2016. február 4. napján hozott – a Budapest Környéki Törvényszék 7.K.700.332/2020/22. számú ítéletével és a Kúria Kf.VI.39.792/2021/10. számú helyben hagyó ítéletével megváltoztatott – PE/047/65-8/2016. számú határozatában az önkormányzat terhére megállapított 204.306.800 forint korlátozási kártalanítás, valamint annak a kár bekövetkeztétől (2010. augusztus 1.) a kifizetés napjáig járó késedelmi kamataiként 219.034.251 forint, továbbá 4.649.974 forint perköltség összegére, a pályázati kiírás szerinti helyi iparűzési adóból származó visszafizetési kötelezettségre, valamint egyéb  tartozásokra tekintettel.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

16/2021. (VIII.30.) PB állásfoglalás

 

az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtásáról

 

A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Nem

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Nem

Győri László

Igen

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat közétkeztetési feladatok ellátására kötendő, éven túli kötelezettségvállalásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására

 

T. Mészáros András elnök: A közbeszerzési eljárást kötelező kiírni, amikor a közétkeztetésre kívánnak újabb vállalkozókat bevonni, az előterjesztésben nem látja, hogy ez mikor jár le.

 

Ferencz Judit Közgazdasági irodavezető: Benne van, hogy november.

 

T. Mészáros András elnök: Az van benne, hogy Érd MJV 2011. november 18-án vállalkozási szerződést kötött közétkeztetési feladatok ellátására. A szerződés közeli lejárata szerepel az előterjesztésben, ez bizonytalan.

 

Lengyel Péter képviselő: Benne van, hogy 10 évre kötötték.

 

T. Mészáros András elnök: A pontos dátumokat kéri, hogy foglalják bele az előterjesztésbe. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat közétkeztetési feladatok ellátására, 10 éves időtartamra szóló szerződés megkötése céljából közbeszerzési eljárást indítson.

A szolgáltatás ellátásához kötendő szerződés fedezetét 2021. évre a költségvetési rendelet tartalmazza, a további években szükséges fedezet költségvetési rendeletben történő biztosítására a Közgyűlés kötelezettséget vállal.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés aláírására.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

17/2021. (VIII.30.) PB állásfoglalás

 

közétkeztetési feladatok ellátására kötendő, éven túli kötelezettségvállalásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „közétkeztetési feladatok ellátására kötendő, éven túli kötelezettségvállalásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

Távol

Andrasek Mónika

Igen

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Pénzügyi Bizottság ülését.

 

 

A bizottság ülése 15:38 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

 

 

Lengyel Péter

jegyzőkönyv-hitelesítő

  T. Mészáros András

elnök