1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021/22. évi üzleti tervének elfogadására és a kapcsolódó önkormányzati kötelezettségvállalásra

 

Fenyőházi-Nagy Andrea Érdi Sport Kft. ügyvezető: Látható az üzleti tervben, hogy nagyon mérsékelt kiadásokkal tervezték meg az üzleti idényt. Bevételi oldalon, amit terveztek, várhatóan a biztosan beérkező bevételek a szponzoráció terén is. Ahhoz, hogy fenntartható legyen az Érdi Sport Kft. működése, mindenképpen szükség lesz plusz szponzoráció, illetve támogatás beérkezésére, folyamatosan dolgozik ezen, azonban a tulajdonos segítsége nélkül a közeljövőben, akár már a jövő szezont nézve nagyon nehéz lesz működtetni a társaságot, amennyiben nem lesz nagyarányú bevételük.

 

T. Mészáros András elnök: Mire gondol a nagyarányú bevétel alatt?

 

Fenyőházi-Nagy Andrea Érdi Sport Kft. ügyvezető: Legalább a tervezetten felül 30-40 millió forintos bevételt mindenképpen generálnia kell a társaságnak, mert olyan kiadások fognak megjelenni, melyeket nem tudtak még betervezni, határozat nincs róla, de valószínű, hogy ezek meg fognak jelenni a közeljövőben. Nem tud intervallumot, de ezek visszafizetési igények még nagyon régi TAO elszámolásokkal kapcsolatban, melyeket teljesítenie kell majd a Kft-nek.

 

Józsa Csaba bizottsági tag: A szokásos kapkodások miatt, a tulajdonos által felmondott szerződések utolsó kiadása is most van, ez is olyan költség, mely nem volt betervezve, ezen kívül a szerződés eltolódások miatt ebben a félévben még nem teljesített az önkormányzat, ahogy már hétfőn is elmondta. A szerződés meg lett írva 2021. július 1-december 31-ig, és ebből kifolyólag van most a II. határozat, másik szerződés kell ahhoz, hogy az önkormányzat tudjon teljesíteni.

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: Annyit szeretne pontosítani, hogy nem volt szó az előző üzleti évben szerződés felmondásáról az önkormányzat részéről, hanem ami be volt tervezve, arra nem született sajnos szerződés időben, ezért később folyt be. Igazából a korábban tervezett havi önkormányzati finanszírozásból hiányzik az a II. félévben, -ahogy az előterjesztésben is szerepel,- hogy az önkormányzat nettó 63 millió forintot tervezett be, de a pénzügyi bizottságban is ismert külső körülmények és költségvetési helyzet miatt az előterjesztő azt javasolja, hogy ezt kényszerűen felezze le az önkormányzat. Ez a 31,5 millió forint nagyon hiányzik akkor, amikor beütött egy rendkívüli-, egyszeri kiadás júliusban, amit szintén tartalmaz az előterjesztés. Ügyvezető asszony is elmondta, hogy egyébként is komoly kihívás ezt az üzleti tervet ilyen bevételek és kiadások mellett teljesíteni.

 

Józsa Csaba bizottsági tag: Azért említette a kapkodást, hogyha júliusban megfelelően íródott volna a szerződés, most nem kellene a II. határozat.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„I: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. július 1-től 2022. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó üzleti tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

T. Mészáros András elnök: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

II: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére szponzorációs díjként 2021. november és 2022. június 30. közötti időszakra szponzorációs díjként összesen 94,5 millió forint + áfa önkormányzati forrást biztosít, és jóváhagyja a határozat mellékletét képező szponzorációs szerződés megkötését, melyben az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére 31,5 millió forint + áfa összegű kötelezettséget vállal.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére havi 10,5 millió forint + áfa kötelezettséget vállal, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben azt az Önkormányzat költségvetése indokolja, a szerződés 30 napos határidővel felmondható.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

36/2021. (XI.25.) PB állásfoglalás

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021/22. évi üzleti tervének elfogadására és a kapcsolódó önkormányzati kötelezettségvállalásról

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021/22. évi üzleti tervének elfogadására és a kapcsolódó önkormányzati kötelezettségvállalásra” vonatkozó I. és II. határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

 Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

 

T. Mészáros András elnök: Ismerteti az előterjesztést, a könyvvizsgáló személye nem változott, csak a cég neve.

 

Józsa Csaba bizottsági tag: Miért nem hosszabbítják meg az időszakot addig, amíg a TAO tart?

 

Ujhelyi Gyula bizottsági tag: A Tao mindig elcsúszásban van, ami elkezdődik, de később fejeződik be, mint amikor a következő időszak kezdődik. A megbízás nemcsak arra az egy évre szól, mint amikor az év végén, vagy az adott évre vagy határidőre el kell számolni a Tao-val, hanem arra szolgál a megbízás, hogy a későbbiekben, amikor erre hiánypótlási igények érkeznek, akár van erre akár 1-3 éves további időszak is, az alatt is végig a könyvvizsgálónak, annak a pályázati összegnek az utólagos elszámolásában, korrekciójában helyt kell állnia.

 

Józsa Csaba bizottsági tag: Ez azt jelenti, hogy a 2022. évi Tao szerződéseknek nincs Luda Erikának szerződése?

 

Fenyőházi-Nagy Andrea ügyvezető: 2021-2022.-re van, de például még most a 2019. évi TAO is hosszabbítás alatt áll.

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett javaslat:

„1. Az alapító 2021. december 1. napjától kezdődően, a 2022. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozóan készített éves beszámolót elfogadó alapítói döntés (közgyűlési határozat) időpontjáig, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

3. Az alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

Adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út 38–40., C épület, 2. emelet 1. ajtó

Könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve:

Lakcím:

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 1.

A megbízatás lejárta: 2022. november 30.”

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

4. Az alapítói határozat jelen döntés 1. számú mellékletét képezi.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

1. melléklet a …/2021. (XI. 25.) számú önkormányzati határozathoz

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítói Határozata

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39–41.) egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság könyvvizsgálójának választása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint:

1/2021. (XI. 25.) számú alapítói határozat

Alapító 2021. december 1. napjától kezdődően, a 2022. június 30-án végződő üzleti évre vonatkozóan készített éves beszámolót elfogadó alapítói döntés időpontjáig, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja a RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Luda Erika látja el.

Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: RATE-BOOK Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 01-09-197937

adószáma: 11992299-2-43

Székhelye: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. 2/1.

könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004219

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Luda Erika

Anyja neve:

Lakcím:

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007124

kamarai regisztrációs száma: 008445

Adóazonosító jele:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. december 1.

A megbízatás lejárta: 2022. november 30.”

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozata érvényes és gondoskodik annak Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2021. november 25

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2021. november 25. napján ellenjegyzem:”

 

 

 

 

A Pénzügyi Bizottság a következő állásfoglalást hozta:

 

37/2021. (XI.25.) PB állásfoglalás

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

 

A Pénzügyi Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek „az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására” vonatkozó határozati javaslatot.

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Szavazat

T. Mészáros András

Igen

Lengyel Péter

Igen

dr. Asztalos Éva

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Simó Károly

 Igen

Andrasek Mónika

Távol

dr. László Pál

Igen

dr. Fabricius-Ferke György

Távol

Ujhelyi Gyula

Igen

Józsa Csaba

Igen

Győri László

Igen

 

 

T. Mészáros András elnök: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja a Pénzügyi Bizottság ülését.

 

 

A bizottság ülése 09:10 órakor ért véget.

 

k.m.f.

 

 

 

 

Lengyel Péter

jegyzőkönyv-hitelesítő

  T. Mészáros András

elnök