1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Röviden összefoglalja az előterjesztést. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Kéri, hogy Petruska László ismertesse az üzleti tervet

 

Petruska László, az Érdi Vízisport Kft. ügyvezetője: Röviden ismerteti az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervét

 

Csépán István elnökhelyettes: Megköszöni Petruska László ügyvezetőnek az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervének ismertetését. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e még valakinek észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban. Mivel kérdés nem érkezett, szavazásra teszi fel az előterjesztéshez tartozó alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Vízisport Korlátolt Felelősségű Társaság által 2021. évre benyújtott, jelen határozat melléklete szerinti üzleti tervet elfogadja.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő állásfoglalást hozta:

 

1/2021. (VI.24.) SB

állásfoglalás

 

az Érdi Vízisport Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

 2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

 

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Elmondja, hogy a könyvvizsgáló váltásra azért volt szükség, mert az előző 5 éves megbízása lejárt és a beérkezett ajánlatok közül ez volt a legolcsóbb, 1.500.000,- Ft. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban.

 

Tekauer Norbert bizottsági tag: Megkérdezi, hogy ez magába foglalja–e a TAO-val kapcsolatos elszámolások ellenőrzését.

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy az összes tétel ellenőrzését tartalmazza a megbízás és erre érkezett ez az ajánlat. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban.  Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) megállapítja, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának a megbízatása megszűnt, ugyanis a megbízás a 2019-2020. évi üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó alapítói döntés időpontjáig állt fenn.

2. Alapító az 1. pontra figyelemmel megállapítja, hogy új könyvvizsgáló választása szükséges, amelynek megfelelően Alapító a mai naptól kezdődő, a 2021-2025. üzleti évekre készített éves beszámolót elfogadó alapítói döntés (közgyűlési határozat) időpontjáig, de legkésőbb 2025. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja az Audit & Consulting Partner Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (2081 Piliscsaba, Szent László király út 16.; cégjegyzékszáma: 13-09-192170, adószáma: 25357639-2-13, könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004248) a Társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személyesen Tóth Mariann látja el.

3. Az Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Audit & Consulting Partner Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 13-09-192170

adószáma: 25357639-2-13

Székhelye: 2081 Piliscsaba, Szent László király út 16.

könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004248

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Tóth Mariann

Anyja neve:

Lakcím:

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007017

kamarai regisztrációs száma: 6776

Adóazonosító jele:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. június 15.

A megbízatás lejárta: 2025. november 30.”

3. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

4. Az alapítói határozat jelen döntés 1. számú mellékletét képezi.

1. melléklet a …/2021. (VI. 29.) számú önkormányzati határozathoz

Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítói Határozata

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Velencei út 39–41.) egyedüli tagja (Alapítója) – a Társaság könyvvizsgálójának választása következtében – a Társaság Alapító Okiratának módosítását határozom el a következők szerint:

2/2021. (VI. 29.) számú alapítói határozat

Alapító megállapítja, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának a megbízatása megszűnt, ugyanis a megbízás a 2020. évi üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó alapítói döntés időpontjáig állt fenn.

Alapító a fentiekre figyelemmel megállapítja, hogy új könyvvizsgáló választása szükséges, amelynek megfelelően Alapító a mai naptól kezdődő, a 2021–2025. üzleti évekre készített éves beszámolót elfogadó alapítói döntés (közgyűlési határozat) időpontjáig, de legkésőbb 2025. november 30. napjáig tartó időtartamra megválasztja az Audit & Consulting Partner Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (2081 Piliscsaba, Szent László király út 16.; cégjegyzékszáma: 13-09-192170; adószáma: 25357639-2-13; könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004248) a Társaság új könyvvizsgálójának. A könyvvizsgálói feladatokat személy Tóth Mariann látja el.

Alapító a jelen határozatában foglaltaknak megfelelően elhatározza az Alapító Okirat – a társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 15. pontjának alábbiak szerint történő módosítását:

„A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Audit & Consulting Partner Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszáma: 13-09-192170

adószáma: 25357639-2-13

Székhelye:2081 Piliscsaba, Szent László király út 16.

könyvvizsgáló cég nyilvántartási száma: 004248

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név:Tóth Mariann

Anyja neve:

Lakcím:

Kamarai tagsági igazolvány száma: 007017

kamarai regisztrációs száma: 6776

Adóazonosító jele:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. június 29.

A megbízatás lejárta: 2025. november 30.”

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozata érvényes és gondoskodik annak Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2021. június 29.

_____________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2021. június 29. napján ellenjegyzem:”

 

 

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő állásfoglalást hozta:

 

2/2021. (VI.24.) SB

állásfoglalás

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

                            

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának a meghosszabbítására

 

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (a továbbiakban: Alapító) – a Felügyelőbizottság tagjának megválasztja 2021. július 1. napjától 2024. október 31. napjáig Józsa Csaba Lászlót, Bresztyenszky Lászlót és Ujhelyi Gyulát.

2. Az Alapító a Társaság Alapító Okiratának 14.2. pontját az alábbiakra módosítja:

„14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Bresztyenszky László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. október 31.

Név: Józsa Csaba László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. október 31.

Név: Ujhelyi Gyula

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. október 31.”

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 • melléklet a …/2021. (VI. 29.) számú önkormányzati határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39–41.)

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviseletében dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2021. (VI. 29.) alapítói határozat

1. Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a felügyelőbizottsági tagjának megválasztja 2021. július 1. napjától 2024. október 31. napjáig Bresztyenszky Lászlót, Józsa Csaba Lászlót és Ujhelyi Gyulát.

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3., törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester) mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (alapítója) a Társaság alapító okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) 14.2. pontját az alábbiakra módosítja:

„14.2. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Bresztyenszky László

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. október 31.

Név: Józsa Csaba László

Anyja neve:

Lakcím:.

A megbízatás határozott időre szól

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. október 31.

Név: Ujhelyi Gyula

Anyja neve:

Lakcím:

A megbízatás határozott időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2021. július 1.

A megbízatás lejárta: 2024. október 31.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2021. június 29.

_________________________________________________

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító

képviselője: dr. Csőzik László polgármester

A jelen okiratot készítettem, és Érden, 2021. június 29. napján ellenjegyzem:”

 

 

 

A Sport Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett következő állásfoglalást hozta:

 

3/2021. (VI.24.) SB

állásfoglalás

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának a meghosszabbításáról

 

A Sport Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot.

 

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Tartózkodik

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2021. évi kiírásáról

 

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése alapján – elfogadja, és a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Sportszervezeti Pályázatának 2021. évi felhívását.

Melléklet a …/2021. (VI.…..) SB. számú határozathoz

Pályázati felhívás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi sportról és sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására

Pályázat célja: A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be:Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott, és érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) számú önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét;
 • a sportolók létszámát;
 • a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait;
 • a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
 • az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát;
 • a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
 • az igényelt támogatás nagyságát;
 • a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
 • egyéb támogatásokat;
 • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított, hatvan napnál nem régebbi közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.

A sportszervezet köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati támogatás felhasználásának módját, mely összeg más célra nem használható fel.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó sportszervezet alapszabályát, a sportban elért eredményeit, a tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát.

A támogatást igénylő sportszervezet önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén köteles az ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.

Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladat meghatározással igényelhető.

Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények teljesítése esetén igényelhető:

Az igénylő:

 • Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet az adott nemzeti sportszövetség által kiállított igazolással bizonyít;
 • a Sportszövetség működése megfelel a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) számú kormányrendelet előírásainak.

Előnyt élvez az a pályázó, aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt, valamint minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Sport Bizottság címére zárt borítékban az Ügyfélszolgálaton leadni.

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Sport Bizottsága véleményezi és dönt a támogatás mértékéről.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. év július 31. nap. Elbírálás: 30 napon belül.

A pályázók a döntést követően írásos értesítést kapnak.

A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban és az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Önkormányzat a pályázókkal a támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználását és a program megvalósítását az Önkormányzat a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.

A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat teljesítésének elmaradása esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad a +36 20 239 3795 telefonszámon vagy a havril.karoly@erd.hu e-mail címen.

A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vehetők át, vagy letölthetők az érdi honlapról (www.erd.hu).

SPORTSZERVEZETI ADATLAP TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ

A KÉRELMEZŐ

NEVE:                                                                                   …………………………

ÉRTESÍTÉSI CÍME:                                                              …………………………

MAIL CÍM:                                                                            …………………………

TELEFON:                                                                            …………………………

BANKSZÁMLASZÁM:                                                          …………………………

SZÁMLA VEZETŐ PÉNZINTÉZET:                                    …………………………

SPORTOLÓK SZÁMA:                                                         …………………………

A KÉRELEM RÖVID LEÍRÁSA:

A KÉRT TÁMOGATÁS: ………………………… forint

A SPORTSZERVEZET 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGE: ………………………… forint.

ÉRD, 2021. ……………… hó … nap

 

____________________________________

Kérelmező sportszervezet képviselője

(pecsét helye)

 

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta:

 

3/2021. (VI.24.) SB

határozat

az Érd Megyei Jogú Város Sportszervezeti Pályázatának 2021. évi kiírásáról

 

A Sport Bizottság – a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése alapján – elfogadja, és a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Sportszervezeti Pályázatának 2021 .évi felhívását.

 

Határidő: továbbításra – 2021. június 24.

Felelős: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

Melléklet a 3/2021. (VI.24.) SB. számú határozathoz

 

Pályázati felhívás

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi sportról és sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a sportszervezetek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására

 

Pályázat célja: A városban működő sportszervezetek munkájának, illetve sporteseményeinek, rendezvényeinek támogatása.

 

Pályázatot nyújthatnak be:Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott, és érdi székhellyel nyilvántartásba vett sportszervezetek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a sportról és a sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III. 26.) számú önkormányzati rendeletben, valamint a sportkoncepcióban megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek.

 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kérelmező pontos megnevezését, képviselőjének nevét, címét;
 • a sportolók létszámát;
 • a kérelmező előző évi működésének hitelesített, egyszerűsített pénzügyi beszámolóját (mérlegét), sportszakmai adatait;
 • a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
 • az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát;
 • a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
 • az igényelt támogatás nagyságát;
 • a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket,
 • egyéb támogatásokat;
 • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról szóló nyilatkozatot.

 

Önkormányzati költségvetési támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely (amennyiben volt ilyen) elszámolt az előző évben kapott támogatással, illetve nincs a helyi önkormányzati adóhatóság, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozó lejárt köztartozása, vagy köztartozását folyamatosan, az előre meghatározott törlesztő részlettel teljesíti. Ennek tényét a pályázónak a fenti hatóságok által kiállított, hatvan napnál nem régebbi közokirattal, vagy a köztartozás fenn nem állása, illetve törlesztése tekintetében tett 30 napnál nem régebbi közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával kell igazolnia.

 

A sportszervezet köteles éves pénzügyi tervet készíteni, megtervezni az önkormányzati támogatás felhasználásának módját, mely összeg más célra nem használható fel.

 

A pályázathoz csatolni kell a pályázó sportszervezet alapszabályát, a sportban elért eredményeit, a tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát.

 

A támogatást igénylő sportszervezet önkormányzati tulajdonú ingatlan használata esetén köteles az ingatlan fenntartásával és felújításával kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.

 

Támogatás csak szakosztályonkénti bontásban, feladat meghatározással igényelhető.

 

Önkormányzati költségvetési támogatás a következőkben meghatározott követelmények teljesítése esetén igényelhető:

 

Az igénylő:

 • Magyarországon bejegyzett nemzeti sportszövetségek egyikének tagja, és az általuk szervezett versenyrendszerben szerepel, melyet az adott nemzeti sportszövetség által kiállított igazolással bizonyít;
 • a Sportszövetség működése megfelel a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) számú kormányrendelet előírásainak.

 

Előnyt élvez az a pályázó, aki nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt, valamint minél nagyobb óraszámban tart sportfoglalkozásokat, továbbá rendszeresen részt vesz városi sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed.

 

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Sport Bizottság címére zárt borítékban az Ügyfélszolgálaton leadni.

 

A beérkezett pályázatokat a Közgyűlés Sport Bizottsága véleményezi és dönt a támogatás mértékéről.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. év július 31. nap. Elbírálás: 30 napon belül.

 

A pályázók a döntést követően írásos értesítést kapnak.

 

A támogatásban részesített pályázók jegyzéke az Érdi Újságban és az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

 

Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében az Önkormányzat a pályázókkal a támogatási szerződést köt. A támogatás felhasználását és a program megvalósítását az Önkormányzat a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi.

 

A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról legkésőbb a támogatást követő év március 31-ig köteles elszámolni és szakmai beszámolót készíteni. Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a bizottság dönt.

 

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, vagy a feladat teljesítésének elmaradása esetén a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni.

 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad a +36 20 239 3795 telefonszámon vagy a havril.karoly@erd.hu e-mail címen.

 

A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vehetők át, vagy letölthetők az érdi honlapról (www.erd.hu).

 

SPORTSZERVEZETI ADATLAP TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ

 

A KÉRELMEZŐ

 

NEVE:                                                                                              …………………………

ÉRTESÍTÉSI CÍME:                                                                      …………………………

MAIL CÍM:                                                                          …………………………

TELEFON:                                                                          …………………………

BANKSZÁMLASZÁM:                                                       …………………………

SZÁMLA VEZETŐ PÉNZINTÉZET:                                …………………………

SPORTOLÓK SZÁMA:                                                       …………………………

 

A KÉRELEM RÖVID LEÍRÁSA:

 

 

A KÉRT TÁMOGATÁS: ………………………… forint

 

A SPORTSZERVEZET 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGE: ………………………… forint.

 

 

ÉRD, 2021. ……………… hó … nap

 

 

____________________________________

Kérelmező sportszervezet képviselője

(pecsét helye)

 

 

Az határozatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2021. évi Olimpikonok Paralimpikonok támogatására

 

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megismerhette. Elmondja, hogy a volt egy késve beérkezett pályázat, ami a határidő túllépés miatt érvénytelen. A beérkezett kérelmek alapján:

 

 

Sorsz.

kérelmező

támogatás összege

kért támogatás

támogatás fajtája

Keret összeg

1.

Demeter Judit

nem adta meg

paralimpikon

1.500.000,- Ft

 

paralimpikon összesen

 

 

 

2.

Botos Botond

2.800.000,- Ft

olimpikon

2.000.000,- Ft

3.

Kőrösi Ágnes

1.000.000, - Ft

 

olimpikon összesen

3.800.000,- Ft

 

 

 

 

Figyelembe véve a rendelkezésre álló keretet, az alábbiak szerint javasolja felosztani az összeget:

 

sorszám

támogatott

támogatás fajtája

támogatás mértéke

1.

Demeter Judit

paralimpikon

1.500.000,- Ft

2.

Botos Botond

olimpikon

1.000.000,- Ft

3.

Kőrösi Ágnes

olimpikon

1.000.000,- Ft

 

 

Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Sport Bizottság a 2/2021. (IV. 22.) SB számú határozattal kiírt felhívásra érkezett kérelmek alapján – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Sport Bizottság az olimpikonok és paralimpikonok támogatására elkülönített összeget a határozat mellékletében foglaltak szerint osztja fel

Melléklet a …/2021. (VI.…..) SB. számú határozathoz

sorszám

támogatott

támogatás fajtája

támogatás mértéke

1.

Demeter Judit

paralimpikon

1.500.000,- Ft

2.

Botos Botond

olimpikon

1.000.000,- Ft

3.

Kőrösi Ágnes

olimpikon

1.000.000,- Ft

 

 

A Sport Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül következő határozatot hozta:

 

4/2021. (VI.24.) SB

határozat

 

a 2021. évi Olimpikonok Paralimpikonok támogatásáról

 

A Sport Bizottság a 2/2021. (IV. 22.) SB számú határozattal kiírt felhívásra érkezett kérelmek alapján – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Sport Bizottság az olimpikonok és paralimpikonok támogatására elkülönített összeget a határozat mellékletében foglaltak szerint osztja fel.

 

Határidő: továbbításra – 2021. június 24.

Felelős: Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke

 

Melléklet a 2/2021. (VI.24.) SB. számú határozathoz

 

sorszám

támogatott

támogatás fajtája

támogatás mértéke

1.

Demeter Judit

paralimpikon

1.500.000,Ft

2.

Botos Botond

olimpikon

1.000.000,- Ft

3.

Kőrösi Ágnes

olimpikon

1.000.000,- Ft

 

 

A határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

NÉV

Szavazat

Lengyel Péter

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Gregus László

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Csépán István

Igen

Antunovits Antal

Igen

Bresztyenszky László

Igen

Berzéki Gábor

Távol

Márton Lajos

Távol

Macsotay Tibor

Igen

ifj. Antunovits Antal

Igen

 

 6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Csépán István elnökhelyettes: Megkérdezi, hogy kíván –e valaki hozzászólni az egyebek részhez.

 

Macsotay Tibor bizottsági tag: Elmondja, hogy azon érdi játszóterek használatát, amik sportpályát is tartalmaznak és lakóházakkal vannak körülvéve, a használatát önkormányzati szinten korlátozni kellene, mert rendkívüli zavarják a lakókat. Elsősorban a sportpályákat használó csapatok, melyek különböző ”illegális” – szakszövetségi rendszeren kívüli -  kupákat bajnokságokat szerveznek, és akár este 11 óráig is dajdajoznak a pályákon, zavarva az ott lakókat.

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy tudomására jutott neki is. Javasolja majd a Közgyűlésnek, hogy ezen versenyek megrendezését a liget pályára, valamint a Papi földekre korlátozzák.

 

Antunovits Antal bizottsági tag: Elmondja, hogy az önkormányzat szerződést kötött az íjászokkal a városhoz tartozó Duna part használatáról. Az íjászok nem engedik le a Horgász Egyesület tagjait ezen szerződésre hivatkozva horgászni, holott a Horgász Egyesületnek 25 éve van engedélye a terület használatára.

 

Csépán István elnökhelyettes: Elmondja, hogy mindenképpen, az érintettek bevonásával lépni fognak az ügyben. Mivel több hozzászólás nem érkezik, befejezi a bizottság nyilvános ülését, melyet zárt ülés követ.

 

 

 

A Sport Bizottság nyilvános ülése 16:37 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

 

Gregus László

 

Csépán István

bizottsági tag

 

elnökhelyettes