1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető:Elmondja, hogy a rendelet módosítás keretében a nyersanyagnorma és ezen keresztül a térítési díjak módosításáról van szó. A szolgáltató Klassz Menza Kft. kereste meg az Önkormányzatot, hogy a jelenleg alkalmazott adagárakon már nem tudja ellátni a szolgáltatást, ezt alátámasztotta az elmúlt időszakban realizált inflációs adatokkal. Teljesen reális az áremelés, mivel 2018. óta nem volt árváltozás. A szolgáltató irányába fizetendő térítési díjak két összetevőből állnak, egyrészről a nyersanyagnormából, amely összeget a szolgáltatást igénybevevőknek kell megfizetniük a számla ellenében. A másik összetevő az úgynevezett rezsiköltség, ez a nyersanyagnorma 116 %-a. Ami azt jelenti, hogy többet fizetnek a szülők és az önkormányzat is. Az előterjesztés mellékelte tartalmazza a jelenlegi árakat és az emeléseket.

 

Fülöp Sándorné bizottsági tag: Kérdése, ha júniustól lesz az új szolgáltató, akkor ugyanezzel az árral el fogja fogadni a szerződést.

 

Ferencz Judit Közgazdasági Irodavezető:Ugyanennek az árnak az automatikus alkalmazásáról nincsen szó. Aki a közbeszerzési eljáráson a nyertes ajánlattevő lesz, az ő általa meghatározott árakból visszaszámolva kell a nyersanyagköltséget meghatározni. Biztosan nem ugyanez az ár fog szerepelni.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi rendeletmódosítási javaslatot:

„…/2021. (XI. 25.) számú

önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

 

 

 

1. számú melléklet

Intézményi térítési díjak 2022. január 1-jétől

 

A

B

C

1.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái

Intézményi térítési díj összege

Önköltség

Ft/nap

2.

 

 

Napi díj

Étkezés

Működési

3.

Bölcsőde

 

 

 

4.

Bölcsődei étkezés

589 forint

1.272 forint /nap

 

5.

Bölcsődei gondozás

2.335 forint/fő/nap

 

7.556 forint/fő/nap

 

6.

Időszakos gyermekfelügyelet

2.335 forint/fő/nap

 

7.556 forint/fő/nap

7.

Házi gyermekfelügyelet

 

 

 

8.

 

2.565 forint/óra

 

2.567 forint/óra

9.

 Étkeztetés

 

 

 

10.

étkeztetés

589 forint

1.272 forint

 

11.

+ kiszállítás

napi 375 forint

377 forint/nap

12.

 Házi segítségnyújtás

 

 

13.

személyi gondozás

1.160 forint

4.583 forint/óra

 

14.

szociális segítés

2.385 forint

9.063 forint/óra

15.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

 

16.

 

60 forint/darab/nap

135 forint / darab / nap

17.

Támogató szolgálat

 

 

18.

személyszállítás

0 forint/kilométer

 

124 forint/kilométer

19.

személyi segítés

0 forint/óra

3.769 forint/óra

 

20.

Idősek klubja

 

 

21.

idősek nappali ellátása

 

 

22.

napközbeni tartózkodás

2.110 forint/fő/nap

11.219 forint /fő/nap

23.

személyszállítás

865 forint /fő/nap

865 forint /fő/nap

24.

demens személyek nappali ellátása

 

 

25.

napközbeni tartózkodás

2.140 forint/fő/nap

11.474 forint

26.

napközbeni tartózkodás ott étkezéssel

3.260 forint/fő/nap

13.391 forint

27.

személyszállítás

865 forint /fő/nap

865 forint/fő/nap

28.

Habilitációs Központ

 

 

29.

napközbeni tartózkodás ott étkezéssel

5.790 forint /fő/nap

32.479 forint/fő/nap

30.

napközbeni tartózkodás

3.660 forint /fő/nap

30.562 forint/fő/nap

31.

Családok átmeneti otthona

995 forint /fő/nap

6.430 forint/fő/nap

32.

Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló

1.490 forint /fő/nap

4.226 forint/fő/nap

33.

Idősek bentlakásos otthona

3.950 forint /fő/nap

12.566 forint/fő/nap

34.

Család- és Gyermekjóléti Központ

0 forint **

669.956 forint/nap

35.

Utcai szociális munka

0 forint **

42.689 forint /nap

36.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás

0 forint **

356.857 forint /nap

37.

Nappali melegedő

0 forint **

2.539 forint/fő/nap

             

 

 (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)

 

 

2. számú melléklet

Az önkormányzat által fenntartott élelmezést nyújtó intézmények napi nyersanyagköltsége

2022. január 1-jétől

 

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

22/2021. (XI.24.) SZEB

állásfoglalás

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a rendeletmódosítás elfogadását.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Távol

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Nem

Demjén Attila

Távol

Szentes Gyula

Távol

Uhri Bálint

Igen

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Nem

 

 2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. sz. módosítása)” című pályázati felhívásra

 

 

Kovács Nikolett Pályázati Csoportvezető: Elmondja, hogy december 1-jéig van lehetősége az Önkormányzatnak erre a pályázati kiírásra pályázatot benyújtani. Egy 48 férőhelyes bölcsőde létesítésére kívánja az Önkormányzat a támogatási kérelmet beküldeni. Ez egy Pénzügyminisztérium által támogatott pályázat. A támogatási összeg 576 millió forint, ami 95 %-os támogatottságot jelent, 5 %-os önerőt kell beletenni. A bölcsőde létesítési helye a Néra utcában lenne, ahol is az Önkormányzatnak van egy üres ingatlana. Készül a pályázati anyag, azonban az önerő vonatkozásában is és a pályázat beadásához is szükség van a Közgyűlés döntéséhez.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Elmondja, hogy bölcsődei férőhelyekre maximálisan szükség van.Sok gyereket nem tud elhelyezni a város. Szavazásra teszi fel az alábbi javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Bölcsődei fejlesztési program (3. számú módosítása)” címen kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

Tervezett megvalósítási helyszín: Érd, Néra utca helyrajzi szám 02/20. (Az ingatlan 2021. november 10-én lekért tulajdoni lapja alapján a művelési ága szántó. A művelési ág módosítása folyamatban van.)

Megvalósítani kívánt cél: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló 02/20 helyrajzi számú ingatlanon 48 férőhelyes, 2 nevelési egységű, 2x2 csoportos bölcsőde létrehozása az alábbi funkcionális egységek kialakításával:

 • nevelési-gondozási egység;
 • igazgatási helyiségek;
 • szociális helyiségek;
 • melegítő konyha/tálaló;
 • mosoda.

Tervezett megvalósítási ütem:

 • támogatás folyósítása, előkészítési szakasz: 2022. december 31.;
 • beszerzési- és közbeszerzési eljárások lefolytatása, illetve az eljárási költségek támogatásból való finanszírozása: 2023. június 30.;
 • kivitelezési szerződés megkötése: 2023. szeptember 30.;
 • a támogatás 25%-ának felhasználása: 2024. március 31.;
 • a támogatás 50%-ának felhasználása: 2024. június 30.;
 • a támogatás 75%-ának felhasználása: 2024. szeptember 30.;
 • a támogatás 100%-ának felhasználása: 2024. december 31.;
 • beruházás megvalósítása: 2024. december 31.;
 • a támogatás elszámolása: a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint is elszámol, legkésőbb a tárgyévet követő február 28-ig.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtásával összefüggő jognyilatkozatok megtételére.

A Közgyűlés a pályázathoz szükséges bruttó 30.315.789 forint önerőt a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja, továbbá vállalja az előre nem látható okokból, illetve áremelkedés miatt a további felmerülő költségek finanszírozását.”

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő állásfoglalást hozta:

 

23/2021. (XI.24.) SZEB

állásfoglalás

pályázat benyújtására a

„Bölcsődei fejlesztési program (3. számú módosítása)” című pályázati felhívásról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Távol

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Szentes Gyula

Távol

Uhri Bálint

Igen

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Igen

 

 3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásról szóló döntéshez

 

 

Vargáné Dunai Mónika Szociálpolitikai Csoportvezető: Elmondja, hogy2021. január 1-től a Pöttöm Sziget Bölcsőde kivált a Szociális Gondozó Központból, önálló intézmény lett. Az intézményvezető egy évre lett megbízva, ezért kellett az intézményvezetői pályázatot kiírni. A pályázatra egy személy jelentkezett, akit a Jegyző Asszony által felállított bíráló bizottság meghallgatott. A Bizottság nem találta megfelelőnek a pályázót, ezért új pályázat kiírására kerül sor. 2022. február 28-ig a jelenlegi vezető kerül megbízásra.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi utca 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló – 193/2021. (IX. 30.) számú határozatával kiírt – pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően – a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi utca 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételt pályázatot ír ki.

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pöttöm Sziget Bölcsőde új intézményvezető jogviszonyának létrejöttéig az intézményvezetői feladatokat, helyettesítés keretében, a jelenlegi illetménye folyósítása mellett Kunszabó Gergelyné látja el.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés .../2021. (XI. 25.) számú határozatához

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A., illetve B. §-a alapján pályázatot hirdet a

Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkakör megnevezése: egyesített bölcsődék magasabb vezető

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás öt évig terjedő határozott időre: 2022. március 1. napjától 2027. február 28. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, Érd, Aradi utca 7/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető a fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett, önállóan vezeti és képviseli a Pöttöm Sziget Bölcsődét, mint költségvetési szervet. Ennek keretében felelős a Pöttöm Sziget Bölcsőde által ellátott közfeladat (gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás formájában) jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a Pöttöm Sziget Bölcsőde számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

Az intézményvezető ellátja különösen: a Pöttöm Sziget Bölcsőde szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetését, a szakmai munka szervezését, biztosítja a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes és gazdaságos végrehajtását, az intézmény szolgáltatásainak zavartalan, jogszabályi feltételek szerinti biztosítását, munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény alkalmazottai felett, felel az intézmény használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú kormányrendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 17/2008. (III. 28.) számú önkormányzati rendelet előírásai az irányadók, az egyéb juttatások megállapítása a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a fenntartó intézményre vonatkozó döntései alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) számú NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások 2. A) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok;
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázó szakmai önéletrajza;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program;
 • a végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok egyszerű másolata;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
 • nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében e) pontjában meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) számú EMMI rendelet 6. §-ában meghatározott vezetőképzés teljesítését;
 • hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez;
 • pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról;
 • pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Dunai Mónika nyújt a +36 23 522 304 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város polgármestere címére történő megküldésével

(2030 Érd, Alsó utca 1.)

vagy

személyesen Vargáné Dunai Mónika Szociálpolitikai csoportvezető részére

(Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, 2030 Érd, Budai út 8.).

A pályázatot mellékletekkel együtt, kettő nyomtatott példányban, valamint elektronikus úton (vargane@erd.hu) kérjük benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 14/ERD-220-36/2021, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a pályázat előkészítője (jegyző) által összehívott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét mérlegelve, a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. február havi ülése.

A pályázat www.kozigallas.hu–n való közzétételének időpontja: 2021. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.erd.hu:   2021. december 6. napjától

Érdi Újság:     2021. december havi két első, 2022. január két első száma

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a vezetői megbízással egyidejűleg létesülő közalkalmazotti jogviszony esetén három hónapos próbaidő kerül kikötésre.”

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő állásfoglalást hozta:

 

24/2021. (XI.24.) SZEB

állásfoglalás

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának

ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

 

 

A fenti állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Távol

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Demjén Attila

Távol

Szentes Gyula

Távol

Uhri Bálint

Igen

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Igen

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Megköszöni a jelenlétet és bejelenti, hogy amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság rendkívüli ülését bezárja.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság rendkívüli ülése

15:28 perckor befejeződött.

 

 

K.m.f.

 

 

      Balla Imre                                                                            Csornainé Romhányi Judit

bizottsági tag                                                                                           elnök