1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozatalához

 

 

Dudás Erzsébet Egészségügyi és Esélyegyenlőségi referens: Elmondja, hogy Dr. Makay Erika bejelentette, hogy a praxisát dr. Koncz Levente Csaba gyermekorvos részére kívánja elidegeníteni, aki helyettesítési feladatokat lát el ebben a körzetben. A praxisengedély megszerzése érdekében előszerződést kell kötni dr. Koncz Levente Csabával, aki a tevékenységét a Koncz Medikids Kft. ügyvezetőjeként látná el.

 

dr. Koncz Levente Csaba gyermekorvos: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy felesége révén kerültek Érdre. Három gyermekük van. A Bethesda gyermekkórházban dolgozik 11 éve, gyermekgyógyász, sportorvos.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a „Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozataláról” vonatkozó alábbi határozati javaslatot:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Koncz Medikids Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszáma:13-09-215319, székhelye: 2030 Érd, Cserhalmi út 13/B, adószám: 27435371-1-13) feladat-ellátási szerződést köt 2021. december 1-jétől öt éves határozott időtartamra a 2. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására, amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet személyes végző dr. Koncz Levente Csaba gyermekorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Koncz Levente Csaba gyermekorvossal annak érdekében, hogy az érdi 2. számú alapellátási gyermekorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa.

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Koncz Medikids Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Koncz Medikids Kft. az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 21472/2 helyrajzi számon, természetben Érd, Mária utca 1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú rendelőt telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével az önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a helyiséghasználati szerződésben foglaltak szerinti mértékben terhelheti.

Határidő:        előszerződés megkötésére 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A fenti határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Igen

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a „Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozataláról” vonatkozó alábbi határozati javaslatot:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Koncz Medikids Kft.-vel 5 évre terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi feladatok ellátására. Az iskola-egészségügyi feladatokat személyesen végző orvos dr. Koncz Levente Csaba.

2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Medikoncz Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A fenti határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Igen

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a „Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozataláról” vonatkozó alábbi határozati javaslatot:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Makay és Társa Gyermekorvosi és Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: 2030 Érd, Szép Ilonka út 68., adószám:24557795-1-13, cégjegyzékszám: Cg.: 13-06-020499) a 2. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2020. szeptember 29-én 5 évre megkötött feladat-ellátási szerződést -dr. Makay Erika praxisjogának  elidegenítésére tekintettel – 2021. november 30 –ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A fenti határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Igen

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a „Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozataláról” vonatkozó alábbi határozati javaslatot:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdonát képező Érd, Mária utca 1. szám alatti, 21472/2 helyrajzi számú, rádió és iroda megnevezésű ingatlant korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolja át, tekintettel arra, hogy az egészségügyi alapellátás (orvosi rendelő), mint önkormányzati közfeladat ellátását szolgálja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy ingatlan rendeltetési módjának megváltozására tekintettel kezdeményezze a szükséges hatósági és ingatlan-nyilvántartási eljárások lefolytatását.

Határidő:        30 nap

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A fenti határozati javaslatról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Igen

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottsága a fenti szavazások értelmében a következő állásfoglalást hozta:

 

15/2021. (IX. 30.) SZEB

állásfoglalás

 

a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozataláról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatok elfogadását.

 

 

 2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy:Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalához

 

 

 

Dudás Erzsébet Egészségügyi és Esélyegyenlőségi referens: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy dr. Borsos Eszter visszalépett a praxisvásárlástól, ezért újra kell tárgyalni a napirendet. Dr. Györkös Áron Imre a praxist megvette és praxisengedélyt kíván szerezni a 12. fogorvosi körzet tekintetében. Dr. Györkös Áron Imre a személyi feltételeknek megfelel, tevékenységét a Szép és Ép Fog Kft. keretei között munkaszerződéssel végezné, amennyiben a praxisengedélyt megszerzi.

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Szavazásra teszi fel a „Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról” vonatkozó alábbi határozati javaslatot:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos út 22.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Györkös Áron Imre (nyilvántartási szám: 90758) fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Györkös Áron Imre fogorvossal annak érdekében, hogy dr. Györkös Áron Imre fogorvos az érdi 12. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 

3. A fogorvosi tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a rendelő helyiséget a Szép és Fog Kft. a 2030 Érd, Budai út 3., fszt 2. ajtószám alatti rendelőben az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint biztosítja. Az önkormányzatot ezzel kapcsolatban kötelezettség nem terheli.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

Határidő:        folyamatos

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

16/2021. (IX. 30.) SZEB

állásfoglalás

 

az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozataláról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslat elfogadását.

 

 

A fenti állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Gregus László

Igen

Balla Imre

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Demjén Attila

Igen

Szentes Gyula

Igen

Uhri Bálint

Távol

Szlávik Zsuzsanna

Távol

Tímár Istvánné

Igen

Varró Dániel

Igen

 

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnök: Megköszöni a jelenlétet és bejelenti, hogy amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság rendkívüli ülését bezárja.

 

                                 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság rendkívüli ülése

15:45 perckor befejeződött.

 

 

K.m.f.

 

 

 Dr. Asztalos Éva                                                                      Csornainé Romhányi Judit

bizottsági tag                                                                                          elnök