J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2024. január 24-ei a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóban tartott nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Gál Alex elnök, Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes, Demjén Attila, Hrács Józsefné, Mészáros Mihály, Vitárisné Lakatos Erzsébet és Zsila Géza bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Gál Alex elnök: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság rendkívüli ülését. Megállapítja, hogy a bizottság a megválasztott 9 főből 7 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Csornainé Romhányi Judit bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

 

Csornainé Romhányi Judit bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Egyebek

 

 

Gál Alex elnök: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

 

1/2024. (I. 24.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 2024. január 24-ei nyilvános ülésének napirendjéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2024. január 24-ei nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Egyebek

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gál Alex elnök

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Gál Alex

Igen

Lengyel Péter

Távol

Dr. Bács István

Távol

Demjén Attila

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Hrács Józsefné

Igen

Vitárisné Lakatos Erzsébet

Igen

Zsila Géza

Igen

 

NAPIREND

 

 1. Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Egyebek

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Ferencz Judit Közgazdasági Főosztályvezető: Ismerteti a költségvetés módosítást. Elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint elkészítették a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására vonatkozó javaslatot. A 3. számú költségvetési rendeletmódosítás óta jegyzői hatáskörben egy, polgármesteri hatáskörben öt alkalommal került sor a költségvetési előirányzatok saját hatáskörű módosítására. A költségvetési rendelet 4. számú módosítása a 2023. évi költségvetési rendeletet visszamenőlegesen, december 31-ei hatállyal módosítja az államháztartásról szóló törvény értelmében a képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A jelenlegi költségvetési rendeletmódosítást a Magyar Államkincstár részére 2024. február 5. napjáig teljesítendő adatszolgáltatásra tekintettel szükséges előirányzat átcsoportosítások indokolják. A KGR rendszerben 2024. február 5. napjáig rögzítendő, 2023. évi teljesítési adatokról szóló adatszolgáltatás már nem módosítható - csak külön minisztériumi engedéllyel, ezért az önkormányzat fenntartásában álló intézmények kiadási előirányzatait rovat szinten a végleges teljesítési adatokhoz kellett igazítani. Az előirányzatok rovatokon belüli, kormányzati funkció szerinti pontosítására a 2023. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása keretében, 2024. február hónapban kerül sor. Az intézményi előirányzat-rendezés keretében azon túlmenően, hogy a pénzforgalmi teljesítéseknek megfelelő belső előirányzat-átcsoportosítások megtörténtek, a 2023. évben fel nem használt előirányzat maradványok részben elvonásra kerülnek. Ennek oka, hogy az önkormányzat költségvetésében szereplő, nem realizálódott működési támogatás előirányzatának összegét a pénzforgalmi teljesítésnek megfelelő szintre tudjuk csökkenteni a kiadások előirányzatának egyidejű csökkentése mellett, amely az Áht-ban foglaltak szerinti követelmény. A fel nem használt előirányzatok teljes körű elvonását tartalmazó költségvetési rendelet módosítás a 2023. évi számviteli beszámoló Magyar Államkincstár által előírt határidejét megelőző közgyűlési ülésre kerül beterjesztésre. Előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérték a szabályozás várható következményeit és megállapították, hogy a fentiekben részletezetteken túlmenően a rendelet-módosításnak jelentősnek ítélt hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

 

Gál Alex elnök: Felteszi szavazásra az alábbi rendelet tervezetet:

TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../2023. (…) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 20.202.204.522 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500.000.000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 5.202.848.416 forintban, a 2022. évi maradvány igénybevételét 17 528 282 240 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 0 forintban, a bevételi főösszegét 43.433.335.178 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait 37.990.739.708 forintban, működési célú hitel visszafizetését 5.234.098.416 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 208.497.054 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 43.433.335.178 forintban állapítja meg.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1.168.441.529 forint, ebből

 1. a) általános tartalék 075.952  forint,
 2. b) céltartalék 127.365.577 forint.”
 3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 7 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

 

1/2024. (I. 24.)

állásfoglalása

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Gál Alex

Igen

Lengyel Péter

Távol

Dr. Bács István

Távol

Demjén Attila

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Mészáros Mihály

Nem

Hrács Józsefné

Igen

Vitárisné Lakatos Erzsébet

Igen

Zsila Géza

Igen

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Gál Alex elnök: Megköszöni a jelenlétet, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság nyilvános ülését bezárja.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottság nyilvános ülése 17:30 órakor befejeződött.

 

K.m.f.

 

 

 

 

          Gál Alex                                                               Csornainé Romhányi Judit                                                         

             elnök                                                                              bizottsági tag