J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2024. január 30-ai a Polgárok Háza 117-es tárgyalóban tartott rendkívüli nyilvános üléséről

 

Jelen vannak: Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes, Lengyel Péter, dr. Bács István, Demjén Attila, Hrács Józsefné és Mészáros Mihály bizottsági tagok

 

Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Csupor Endre aljegyző

 

Meghívott:

Fenyőházi Nagy Andrea, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviselője

 

NAPIREND ELŐTT:

 

Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívottakat és megnyitja a bizottság rendkívüli ülését. Elmondja, hogy a mai rendkívüli bizottsági ülést Gál Alex elnök távollétében ő fogja vezetni. Megállapítja, hogy a bizottság a megválasztott 9 főből 6 fővel határozatképes. Az önkormányzati törvénynek megfelelően felkéri Lengyel Péter bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Lengyel Péter bizottsági tag a felkérést elfogadja.

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása
 2. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 

2/2024. (I. 30.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 2024. január 30-ai rendkívüli nyilvános ülésének napirendjéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2024. január 30-ai rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása
 2. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Határidő: azonnal

Felelős: Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes

 

 

A napirendről a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Gál Alex

Távol

Lengyel Péter

Igen

Dr. Bács István

Igen

Demjén Attila

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Hrács Józsefné

Igen

Vitárisné Lakatos Erzsébet

Távol

Zsila Géza

Távol

 

NAPIREND

 

 1. A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása
 2. Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

 

dr. Csupor Endre aljegyző: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal 2023. november 20. napján kelt törvényességi felhívással élt az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan - egészségház albetétjének használatáról, és a fennálló haszonélvezeti jog megszüntetéséről szóló 320/2023. (X.26.) közgyűlési határozattal kapcsolatosan. A Kormányhivatal felhívta a Közgyűlést, hogy a felhívást annak kézbesítését követő 30 napon belül, illetve e határidő kérelemre történő meghosszabbítása folytán legkésőbb 2024. január 29. napjáig tűzze napirendjére, és a törvénysértést a határozat hatályon kívül helyezésével szüntesse meg. Az Mötv. alapján a Közgyűlés a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről, vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni.

Az ingatlan társasházzá alakítása előtt a felek által megkötött haszonélvezeti jogot alapító szerződés rögzíti, hogy a haszonélvezeti és a belőle fakadó használati jog addig tart, amíg az egészségügyi alapellátás feltételeinek biztosítása az önkormányzat feladata. Az októberi döntés előkészítése során az volt az álláspont, hogy az önkormányzati feladat megszűnt, méghozzá a jogszabály erejénél fogva, melynek hatályosulásával a szerződésben rögzített megszüntető feltétel beállt. Ez sem az OKFÖ, sem a Kórház nem vitatta, ellentétes álláspontot nem terjesztett elő. Ráadásul írásban hívtuk fel az átvevő figyelmét több alkalommal is arra, hogy a négy önkormányzati telephely mellett van egy magántulajdonban lévő is, mely esetében neki kötelessége intézkedni. A védőnői szolgálatot a Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház saját hatáskörében eljárva, a parkvárosi kisgyermekes családok érdekeit figyelmen kívül hagyva egy másik, magántulajdonban lévő ingatlanba költöztette, és védőnői szolgálat most a Felső utcában, közel 6 kilométerre a korábbi helyszíntől látja el a feladatát. A Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház annak ellenére döntött a költöztetés mellett, hogy a 2023. december 18-ai, a költözést megelőzően a Kórháznak és az Országos Kórházi Főigazgatóságnak elküldött levélben kértük a költöztetés elhalasztását felajánlva az önkormányzat segítségét. A december 18-i levélben felajánlottuk, hogy az érdi önkormányzat átvállalja a Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti, védőnők számára bérelt helyiség bérleti díjának egy részét vagy egészét, ami akár az ingyenes használatot is biztosította volna, de a Kórház nem élt ezzel a lehetőséggel, mi több, válaszra sem méltatott. Önkormányzatunk a 2023. július 1. óta eltelt időben nemcsak törvényi kötelességének tett eleget a saját tulajdonú ingatlanok díjmentes használatát biztosítva az államosított védőnői szolgálat számára, de megelőlegezte védőnők használta helyiségek, irodák rezsiköltségeit is. A Kormányhivatal most egy a korábban az összes ismert szereplő által osztottól gyökeresen eltérő jogi álláspontot közölt velünk. A gond ezzel az, hogy ha ennek eleget teszünk, attól még nem áll vissza automatikusan a haszonélvezeti jogunk, sőt, elveszítjük az őszi megállapodásban kikötött ingyenes használati jogunkat. Emiatt két határozati javaslat alternatíva került a Közgyűlés elé, azzal, hogy mindkét útnak vannak előnyei-hátrányai és kockázatai is. Az első a törvényességi felhívással teljesen összhangban a határozat visszavonására irányul, míg a második az eredeti határozat szövegezésének pontosításával részben elfogadva a törvényességi felhívásban foglaltakat kívánja a Kormányhivatal által kifogásoltakat orvosolni.

Arra a feladatra, ami továbbra is önkormányzati kötelező feladat, arra a feladatra továbbra is rendelkezésre áll az adott ingatlan. A háziorvosi feladatellátás továbbra is ingyenesen biztosított a tulajdonos által. Arra a feladatra nem biztosítja ezt a tulajdonos, amiben nem az önkormányzat a feladatellátás címzettje.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy az ingatlan több helyiségből áll, elférnek a feladatok egymás mellett.

 

dr. Bács István bizottsági tag: Kérdezi, hogy a haszonélvezeti jogot letörölték-e már. Kérdezi, hogy ezt miért ők kezdeményezték, miért nem a tulajdonos, mert az ő érdeke lett volna.

 

dr. Csupor Endre aljegyző: Igen. Gyakorlatilag mindegy, hogy ki kezdeményezi. Az ellenjegyző jogtanácsosnak kell a benyújtásról gondoskodnia, ez mindig is így volt. Az októberi előterjesztésben benne volt.

 

Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„HATÁROZATI JAVASLAT „A”

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívását megtárgyalta és a törvényességi felhívással érintett Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatáról és a fennálló haszonélvezeti jog megszüntetéséről szóló 320/2023. (X. 26.) határozatát visszavonja.
 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelen döntés megküldésével tájékoztassa.
 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal az eredeti állapot visszaállítása érdekében.”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 6 jelenlévő tagja 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

 

2/2024. (I. 30.)

állásfoglalása

a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú

törvényességi felhívásának megtárgyalásáról

  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának határozati javaslat „A”-t.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Gál Alex

Távol

Lengyel Péter

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Demjén Attila

Tartózkodik

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Mészáros Mihály

Tartózkodik

Hrács Józsefné

Igen

Vitárisné Lakatos Erzsébet

Távol

Zsila Géza

Távol

 

Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

HATÁROZATI JAVASLAT „B”

 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú, az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatáról, és a fennálló haszonélvezeti jog megszüntetéséről szóló 320/2023. (X.26.) közgyűlési határozatra vonatkozó törvényességi felhívását megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 320/2023. (X.26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 6525/A/3 helyrajzi számú, természetben Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti rendelő albetéten fennálló haszonélvezeti jogának a védőnői önkormányzati alapellátási feladat megszűnésére tekintettel történő megszűnését tudomásul veszi.”

 1. A döntés feltételeként a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak újabb háziorvosi körzet kialakítása esetén vállalnia kell, hogy a fenti albetétben a feladatot ellátó személyeknek ingyenes használati jogot biztosít a háziorvosi praxis ellátásnak időtartamára.
 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges megállapodást aláírja.”
 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatalt jelen döntés megküldésével tájékoztassa.

Határidő:        döntés továbbítására – Mötv. 134. § (1) szerint 

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 6 jelenlévő tagja igen szavazat és nem szavazat nélkül 6 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

 

3/2024. (I. 30.)

állásfoglalása

a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú

törvényességi felhívásának megtárgyalásáról

  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/01785-3/2023. ügyiratszámú törvényességi felhívásának határozati javaslat „B”-t.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Gál Alex

Távol

Lengyel Péter

Tartózkodik

Dr. Bács István

Tartózkodik

Demjén Attila

Tartózkodik

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Mészáros Mihály

Tartózkodik

Hrács Józsefné

Tartózkodik

Vitárisné Lakatos Erzsébet

Távol

Zsila Géza

Távol

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

 

Tárgy: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes: Röviden ismerteti az előterjesztést.

 

Mészáros Mihály bizottsági tag: Kérdezi, hogy volt-e erről felügyelő bizottsági döntés, mert nem találja a döntést erről.

 

Lengyel Péter bizottsági tag: Úgy tudja, hogy ehhez nem volt szükség rá.

 

Fenyőházi Nagy Andrea, az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviselője: A Felügyelő Bizottság ülésén volt szó erről.

 

Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes: Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Társaság részére 67 millió forint erejéig jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatozású tagi kölcsönt nyújt, mely tagi kölcsönt és annak járulékait a társaság 2024. december 31. napjáig köteles visszafizetni az önkormányzat számára.

 1. A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa az 1. pontban meghatározott kölcsönösszeg erejéig a társaság kizárólagos tulajdonában álló érdi 18778/4 helyrajzi számú, természetben az Érd, Velencei út 39−41. szám alatt található sport és rendezvénycsarnok megjelölésű ingatlanra jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről dönt.
 2. Jelen döntés végrehajtásához szükséges fedezetet a Közgyűlés az önkormányzat 2024. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelete alapján biztosítja.
 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az előterjesztett tartalmú tagikölcsön-szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges feltételek vizsgálatára, a tagi kölcsön folyósítására, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
 4. A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló testület felkéri és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét az előterjesztett tartalmú tagi kölcsön szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges adatok alapító részére történő megküldésére, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
 5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés 248/2023. (IX. 28.) határozatával biztosított 75 millió forint összegű tagi kölcsön visszafizetésére szólítsa fel a társaság ügyvezetőjét.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés ………./2024. (I. 30.) határozatához

Tagikölcsön-szerződés

Amely létrejött egyrészről

 • Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1–3.; törzsszáma: 731256; statisztikai számjele: 15731254841132113; adószáma: 15731254-2-13; képviselője: dr. Csőzik László polgármester mint hitelező (a továbbiakban: Hitelező), másrészről az
 • Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Velencei út 39–41.; adószáma: 14998177-2-13.; cégjegyzékszáma: 13-09-133410; statisztikai számjele: 14998177-9319-113-13; képviselője: Mészáros László Antal ügyvezető) mint adós (a továbbiakban: Adós; együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

FELEK MEGÁLLAPÍTÁSAI

Felek megállapítják, hogy a jelen Tagi kölcsönszerződés megkötéséig a közöttük korábban megkötött tagi kölcsönszerződésekből eredően az alábbi még vissza nem fizetett tagi kölcsönök vannak nyilvántartva.

A 2014. február 28. napján kötött tagi kölcsönből eddig nem került visszafizetésre 384.805 forint. A tagi kölcsönszerződés szerint a kölcsön lejárata 2024. december 31. napja. A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű. Adós úgy nyilatkozik, hogy a kölcsön tőke + kamat összegét várhatóan lejáratkor nem fogja tudni visszafizetni.

A 2023. szeptember 29. napján kötött tagikölcsön-szerződésből eddig nem került visszafizetésre 75 millió forint. A tagi kölcsönszerződés szerint a kölcsön lejárata 2023. december 31. napja. A kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű. Késedelmes visszafizetés esetén Adós a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles. Felek megállapítják, hogy a kölcsön visszafizetésével az Adós 2024. január 1. napján késedelembe esett.

Adós úgy nyilatkozik, hogy a tevékenysége nem gazdaságos, bevételei nem fedezik a kiadásait. Működőképessége fenntartásához az Alapító (Hitelező) által rendszeresen nyújtott forrásra, tagi hitelre van szüksége.

FELEK ÜGYLETI AKARATA

 1. Hitelező 67.000.000, azaz hatvanhétmillió forint tagi kölcsönt nyújt Adósnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat …/2024. (01.30.) számú határozata alapján. A tagi kölcsönből Adós a teljes összeget az igazolt (jogszerű) és indokolt működési kiadásainak finanszírozására köteles fordítani.
 2. Adós a tagi kölcsönt elfogadja.
 3. A tagi kölcsönt Adós következő hónapban esedékes költségeinek finanszírozása céljából, Hitelező jelen Tagi kölcsön szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírását követően, átutalással fizeti meg Adós Raiffeisen Banknál vezetett 12020304-01198925-00100002 számú bankszámlájára.
 4. Az utalás feltétele, hogy Adós részletes számlákkal alátámasztott, a kifizetés indokoltságát is tartalmazó beszámolót nyújtson be Hitelező részére a felhasználásról. Adós a beszámolót papír alapon és elektronikusan is köteles eljuttatni Hitelező számára a jelen szerződésben meghatározott email címre, illetve Hitelezőt képviselő polgármester számára átadott dokumentumokkal.
 5. Adós köteles gondoskodni arról, hogy a működési költségeit a lehetőség szerinti legalacsonyabb összegre szorítsa.
 6. Adós által a teljesített kiadásokat működése szempontjából igazolni köteles (jogszerűség és szükségszerűség követelménye).
 7. Abban az esetben, ha Hitelező a beszámolóban bemutatott már teljesített kiadásokat vagy a betervezett költségeket, vagy azok egy részét nem találja igazoltnak (jogszerűnek) és/vagy indokoltnak, úgy felszólítja Adóst, hogy a kifogásolt költség tekintetében megfelelően igazolja annak jogszerűségét és szükségességét. Amennyiben Adós a felhívásnak 3 munkanapon belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, Hitelező az adott kölcsönrészletet vagy annak kifogásolt részét visszakövetelheti.

A TAGI KÖLCSÖN KAMATA, LEJÁRATA ÉS VISSZAFIZETÉSE

 1. Felek megállapodnak abban, hogy Adós a tagi kölcsön tőkeösszege után a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező kamatot köteles fizetni. A kamatszámítás kezdőnapja az egyes fizetési részleteknek az Adós számláján történő jóváírását követő első nap. A kamat mértékét Felek a Magyar Nemzeti Bank honlapján (mnb.hu) közzétett kamatismertető alapján állapítják meg
 2. A tagi kölcsönt Adós legkésőbb 2024. december 31. napjáig (futamidő) kamatokkal növelten, egy összegben köteles visszafizetni.
 3. Adós az előtörlesztés jogát fenntartja, a tagi kölcsönt a futamidőn belül bármikor, bármilyen részletben jogosult előtörleszteni. Előtörlesztés esetén az Adós által megfizetett összeget először az esedékes kamattartozásra kell elszámolni és a törlesztés összegéből a kamattartozás levonása után fennmaradó összeggel csökken az Adós tőketartozása.
 4. Amennyiben Adós a tartozást lejáratkor nem fizeti meg, úgy a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt összegével megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles, mely késedelmi kamatot az alapkamaton felül a késedelmes törlesztés összege után a késedelem minden napjára köteles megfizetni.

RENDKÍVÜLI FELMONDÁSI OKOK, KÖVETENDŐ ELJÁRÁS

 1. Adós a tagi kölcsönt a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott célra és a 3–7. pontban meghatározott feltételekkel használhatja fel. Ezen feltételek megsértése esetén Hitelező jogosult a szerződést Adós a jelen szerződésben rögzített címére küldött tértivényes postai küldeménnyel megküldött vagy személyesen, az Adós ügyvezetője számára igazolhatóan átadott rendkívüli felmondás alapján, azonnali hatállyal felmondani.
 2. Hitelező 12. pont szerinti rendkívüli felmondása a tagi kölcsönt a már megfizetett kölcsönösszegek tekintetében lejárttá teszi, a még esedékes, meg nem fizetett tagi kölcsön részletek teljesítése nem történik meg. A már teljesített részletek, azok kamatai, a fennálló valamennyi tartozás egy összegben a Hitelező által megküldött vagy igazoltan átvett felmondó nyilatkozat kézhezvételének napját követő napon esedékessé válik. Amennyiben a Hitelező felmondása miatti visszafizetési kötelezettségét (tagi kölcsön már átutalt tőkeösszege, az azok után a szerződés 8. pontja szerinti kamat) nem teljesíti, úgy a teljes fennálló tartozásra köteles a 8. pontban meghatározott kamat +8% késedelmi kamat megfizetésére a Hitelező felmondását tartalmazó nyilatkozat kézhezvételének napját követő naptól kezdődően a teljes tőke + kamat tartozás megfizetésének (Hitelező számláján történő jóváírás) napjáig.
 3. Hitelező abban az esetben is felmondhatja a tagi kölcsön szerződést, ha az abból eredő kötelezettségeinek teljesítése az Önkormányzat a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét veszélyezteti.

JELZÁLOG ALAPÍTÁSA, ELIDEGENÍTÉSI ÉS TERHELÉSI TILALOM

 1. Felek rögzítik, hogy Adós 1/1 arányú tulajdonjogát képezi a Pest Vármegyei Kormányhivatal által nyilvántartott 18778/4 helyrajzi számú, természetben az Érd, Velencei út 39−41. szám alatt található, 72.013 négyzetméter alapterületű sport és rendezvénycsarnok megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). Adós a tulajdonjogát a jelen tagikölcsön-szerződés aláírásának napján a www.foldhivatal.hu oldalról letöltött hiteles tulajdoni lappal igazolta.

Felek megállapítják, hogy az Ingatlant az alábbi terhek terhelik:

 1. III/1. 49647/2/2016.11.18. vezeték szolgalmi jog a Nyugat Pest Megyei Sütőipari Vállalat javára;
 2. III/4., 7., 8., 9., 11., 12. 49647/2/2016.11.18., 37391/2017.04.12, 48250/2018.10.29. és 48900/2018.11.10 vezetékjog az ELMÜ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság javára;
 3. III/10. 37391/2017.04.12. jelzálogjog 384.805.000, azaz háromszáznyolcvannégymillió-nyolcszázötezer forint tőke és járulékai erejéig Hitelező javára
 4. 15. 191511/2023.09.29 Jelzálogjog 75.000.000, azaz hetvenötmillió forint tőke és járulékai erejéig Hitelező javára
 5. 16. 191511/2023.09.29 Elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására Hitelező javára
 6. Felek megállapodnak abban, hogy az Ingatlanra a tagi kölcsön visszafizetésének biztosítása céljából 67.000.000, azaz hatvanhétmillió forint és járulékai erejéig Hitelező javára jelzálogjogot alapítanak valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetnek be az ingatlan-nyilvántartásba.
 7. Adós a jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének biztosítására, Hitelező javára a fent megjelölt Ingatlan tulajdoni lapjára 67.000.000, azaz hatvanhétmillió forint és járulékai erejéig jelzálogjog valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre. (Bejegyzési engedély)
 8. Amennyiben lejáratkor a tagi kölcsön és járulékai hiánytalanul megfizetésre kerülnek, úgy Hitelező vállalja, hogy a jelzálogjog valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó engedélyét a visszafizetéstől (tagi kölcsön + kamatok számláján történő jóváírásának napja) számított 15 napon belül, az ingatlan-nyilvántartásból történő törlésre alkalmas alaki kellékek megtartásával Adós számára kiadja.

FELEK EGYÉB NYILATKOZATAI

 1. Felek kötelesek egymással együttműködni a tagikölcsön-szerződés teljesítése során, és egymást minden, a szerződés szempontjából lényeges körülményről tájékoztatni, minden a szerződés teljesítésével kapcsolatos ésszerű és indokolt jognyilatkozatot megtenni különösen a jelen szerződés szerint Adós költségeinek kimutatásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség, a bejegyzésre kerülő jelzálog, valamint elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatban.
 2. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés módosítása, kiegészítése vagy helyesbítése, továbbá a jelen Szerződés szerinti jognyilatkozatok csak írásban érvényesek, a megkötéssel azonos formában és alaki feltételekkel.
 3. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződésből eredő jogaikat jóhiszeműen gyakorolják, kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítik, a Szerződés teljesülése során egymással kölcsönösen együttműködnek. Ennek során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Ezen belül Adós köteles a tudomására jutást követően haladéktalanul felhívni Hitelező figyelmét, amennyiben Adós ellen végrehajtási, adóvégrehajtási eljárás indul, fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet áll elő vagy Adós ellen felszámolási kérelmet nyújtanak be.
 4. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataikat kötelesek egymással írásban közölni a jelen Szerződés fejlécében rögzített címekre postai úton történő megküldés vagy személyes kézbesítés útján.
 5. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat az alábbi személyek tehetik meg:
 6. Hitelező képviseletében Érd Megyei Jogú Város polgármestere (polgarmester@erd.hu), aki egyben a papír alapú küldemények átvételére feljogosított személy;
 7. Adós képviseletében az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság cégnyilvántartásba bejegyzett ügyvezetője (kezilabda@gmail.com).
 8. Felek jelen jelzálog alapításával, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kikötésével együtt kötött tagikölcsön-szerződés aláírásával meghatalmazzák dr. Csupor Endre vezető kamarai jogtanácsost a jelen szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével valamint az azt követő ingatlan-nyilvántartási eljárással. Jogtanácsos a megbízást, illetve a meghatalmazást a jelen szerződés ellenjegyzésével elfogadja. Felek a jelen szerződést egyben a jogügylet tekintetében készített tényvázlatnak is elfogadják. Kijelentik továbbá, hogy a fenti ügyre vonatkozóan minden adatot és tényt előadtak és az általuk előadottak a valóságnak megfelelnek. Felek egyben meghatalmazást adnak az eljáró ügyvédnek arra, hogy a jelen szerződésben az esetleges elírásokat, tévedéseket a későbbiekben javítsa, amennyiben az nem jár együtt a szerződés tartalmának megváltozásával.
 9. Felek jogvita esetére a Hitelező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
 10. A jelen tagi kölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 11. Jelen, 28 pontból és öt oldalból álló szerződést Felek mint akaratukkal mindenben egyezőt, a fent nevezett törvényes képviselőik útján írták alá.
 12. A szerződés hét eredeti példányban készült, melyből 2 példány Hitelezőt, 1 példány Adóst illeti meg, 2 példány az ingatlan-nyilvántartó hatósághoz kerül benyújtásra, két példányt pedig a szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd őriz meg.

Jelen tagikölcsön-szerződést annak alapos áttanulmányozása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt Felek bejegyzett képviselői az okiratkészítő és ellenjegyző ügyvéd jelenlétében, jóváhagyólag írják alá.

Érd, 2024. január 30.

____________________________________

Dr. Csőzik László polgármester

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hitelező

 

Mészáros László Antal ügyvezető

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság

Adós

Készítettem és ellenjegyzem Érden, 2024. január 30. napján:”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Jogi és Közbiztonsági Bizottsága

 

4/2024. (I. 30.)

állásfoglalása

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottsága elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az állásfoglalásról a bizottság az alábbiak szerint szavazott:

 

Név

Szavazat

Gál Alex

Távol

Lengyel Péter

Igen

Dr. Bács István

Igen

Demjén Attila

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Mészáros Mihály

Igen

Hrács Józsefné

Igen

Vitárisné Lakatos Erzsébet

Távol

Zsila Géza

Távol

 

 

Csornainé Romhányi Judit elnökhelyettes: Megköszöni a jelenlétet, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a bizottság rendkívüli nyilvános ülését bezárja.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jogi és Közbiztonsági Bizottság rendkívüli nyilvános ülése 08:30 órakor befejeződött.

 

K.m.f.

 

 

          Csornainé Romhányi Judit                                                          Lengyel Péter                                                           

                     elnökhelyettes                                                                      bizottsági tag