A Köznevelési és Művelődési Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslat II-t.

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök