A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendeletalkotási javaslatot.

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök