A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló határozati javaslatot.

 

Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök