Az Oktatási és Művelődési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezetet.

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök