Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek a rendelet-tervezetet:

  1. A Tehetséggondozó Ösztöndíj jogosultsági feltételei közé kerüljön be az alábbi feltétel: „A pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.”

  2. A 7. §-ban a pályázatok elbírálásának szempontjai között szerepeljen: „A döntéshozó előnyben részesítheti a 3 vagy több gyermekes családban élő pályázót. Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.”

  3. A 15. § (1) c) pontjából kerüljön törlésre: „tanulmányi előmenetele a pályázat benyújtását megelőző évhez képest javuló tendenciát mutat,” szövegrész. 

  4. A 15. § (1) e) pontja az alábbira változzon: „igazolatlan mulasztása nincs”.

  5. A rendelet-tervezet III. fejezetében az Esélyteremtő Ösztöndíj kiírásával, elbírálásával és megszüntetésével kapcsolatos hatásköröket a Polgármester helyett az Oktatási és Művelődési Bizottság gyakorolja 

  6. A rendelet személyi hatálya terjedjen ki a felsőfokú tanulmányokat folytató tanulókra is.  

  7. A rendelet mellékletét képező pályázati űrlapok és ajánlások fenti módosítások alapján kerüljenek kiegészítésre.  

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök