1. A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja, hogy az  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot közszolgáltatási szerződéssel megbízza, hogy szabadidős és sport szolgáltatásokat lásson el, különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában, valamint az alapító okiratban és a város sportkoncepciójában foglaltakra, az általa haszonbérbe vett Érd, Velencei út 39-41. szám alatti, 18778 hrsz-ú uszoda, sport- és rendezvénycsarnok (továbbiakban: sportlétesítmény) működtetésével, illetve az uszoda 2013. decemberi megnyitásával. Javasolja, hogy a Közgyűlés 2013. évben 36.157.000,- Ft-ban állapítsa meg az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási díját, melyet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A közszolgáltatási díj mértéke 2014. január 1-től a Kft. elfogadott üzleti tervében meghatározott összegnek felel meg.

2. A Közgyűlés a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló 51/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak 2013. évben 29.580.000,- Ft csekély összegű (deminimis) támogatást nyújt, melyet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

3. A Közgyűlés hatalmazza fel a polgármestert a határozatlan időre szóló közszolgáltatási szerződés és a támogatási szerződés aláírására.”

 

 Bada Zoltán

Mórás Zsolt

bizottsági tag

elnök