A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a „döntés meghozataláról az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában” határozati javaslat elfogadását.

 

Tekauer Norbert

Pulai Edina

bizottsági tag

elnökhelyettes