A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a közgyűlésnek a határozati javaslatot.

 

Kopor Tihamér

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök