A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponáló helyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28.) határozat módosítására vonatkozó javaslatot.


Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök