A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatot.


Donkó Ignác

Szabó Béla

bizottsági tag

elnök