A Köznevelési és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslatot.

 

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök