A Köznevelési és Művelődési Bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Határozati javaslatot.

 

Kopor Tihamér

Kéri Mihály

bizottsági tag

elnök