Tisztelt Bizottság!

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) g) pontja értelmében „a fenntartó értékeli a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.”

a törvény 104.§ (5) bekezdése szerint „a közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.”

A 104.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján „a fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon köteles nyilvánosságra hozni a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését.”

Érd Megyei Jogú Város közoktatási intézményei a közoktatási törvény és az Önkormányzati Minőségirányítási Program alapján évente egy alkalommal az Önkormányzati Minőségirányítási Programban meghatározott szempontok szerint beszámolnak végzett tevékenységükről az Oktatási és Művelődési Bizottságnak.

 

A Gárdonyi Géza Általános Iskolában

1.      A szakmai munka áttekintése

465 gyermek fejezte be a tanévet. Összesen 1099 napot mulasztottak a tanulók, 59 napot igazolatlanul. Egy tanulóra eső igazolt mulasztás 2,4 nap, igazolatlan mulasztás 0,12 nap. Összesen 14 gyermek nem tudta teljesíteni a tantervi követelményeket. Közülük javítóvizsgát tehet 7 fő, az évfolyamot ismétli 7 fő. 85 kitűnő (18%) tanuló zárta a tanévet.

A 42 nyolcadik osztályos tanuló közül 22 gimnáziumban, 11 szakközépiskolában, 9 szakiskolában tanul tovább. Örvendetes, hogy a végzősök 79%-a érettségit adó középiskolában tanul tovább.

Az iskola tanulmányi átlaga 4,07.  Legjobban teljesített a 4.c és a 8.c osztály 4,4 tanulmányi átlaggal.

Nevelőmunkában arra törekedett az intézmény, hogy „belakja” az iskolát, fejlődjenek a gyermekek szociális képességei, kommunikációs képességei.

Az országos kompetencia mérések, a tanulmányi versenyek eredményei és a tanulmányi adatok az oktatómunka sikereiről beszélnek.

29 tanórán kívüli rendszeres tehetséggondozó ill. felzárkóztató foglalkozást, fejlesztést tartott az iskola.

A szabadidő programokat az egészséges életmód,a hasznos időtöltés szempontok alapján szervezték: színjátszó, bütykölő, hagyományőrző, sportkör, honismeret-természetjáró, társastánc, tanulás tanulása szakkörök.

Az iskola az éves munkatervben megfogalmazott feladatait teljesítette.

A legdinamikusabb fejlődés tanulmányi eredményben az emelt óraszámban tanított angol csoportokban nyilvánult meg.

Eredményes volt a gimnáziumi beiskolázás is: a túljelentkezés közel négyszeres volt.

Az iskola tanulói hatvan tanulmányi, sport ill. művészeti versenyen vettek részt. 25 városi versenyen 9 első, 12 második és 3 harmadik helyezést értek el, egy tanuló pedig nemzetközi rajzpályázaton bronz fokozatot kapott.

 

2.      A minőségfejlesztési munka áttekintése

Elvégezték az intézményi minőségirányítási program módosítását. A sorosan lépő pedagógusok teljesítményértékelése megtörtént.

A szülőkkel folyamatos a kapcsolattartás: éppen a szülői igények kielégítését szolgálja a készülő játszóudvar.

 

3.      Személyi feltételek

29,5 álláshelyen 33 pedagógus dolgozott. Szakos-ellátottság 100 %. Munkájukat munkaköri leírás szerint szakmai munkaközösségekben végzik.

Az információáramlás, a belső kommunikáció területén előrelépés szükséges. Gátolja ezt azt is, hogy az igazgatói és a nevelői szoba külön szinten helyezkedik el.

 

4.      Tárgyi feltételek

A város legújabb, legmodernebb épülete, kényelmes, esztétikus, szaktantermekkel felszerelt. Hiányzik egy tanteremnyi számítógép, 6 tanteremből a sötétítő függöny, a tornaterem és a sportudvar felfestése.

 

5.      Továbbképzések

2010. januártól bevezetésre került a TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás az intézményben. Mentorok segítségével és továbbképzéseken sajátították el a pedagógusok a módszert.

A 3 vezető „Változásmenedzsment, projektmenedzsment” továbbképzésen vett részt. 6 pedagógus vett részt 9 továbbképzésen. Egy pedagógus befejezte egyetemi tanulmányait.

Négy program valósult meg a pedagógusok innovatív tevékenysége kapcsán: témahét (mozgás-egészség-környezet), Gárdonyi projekt, moduláris program (egészséges életmóddal az allergia megelőzhető, szociális életvitel program kidolgozása a 7. évfolyamon.

 

6.      Gyermekvédelmi munka áttekintése

65 hátrányos helyzetű gyermek (14%), 27 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (5,8%), és 47 veszélyeztetett tanuló (10%) van az iskolában. Növekszik a nyilvántartott tanulók száma, mindez mutatja a szülők, a családok gazdasági és társadalmi helyzetének romlását.

A 2009/10. tanévben 177 gyermek részesült ingyenes tankönyvellátásban.

 

7.      Közösségi rendezvények, ünnepségek

Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei a munkaterv szerint zajlottak.

Városi rendezvények: IQ verseny, szépolvasási verseny, környezetismereti verseny, természettudományos verseny, informatikatanárok városi találkozója, DÖK találkozó.

A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei: projektnyitó, Bereményi Géza rendhagyó irodalom órája, kompetenciamérés – előadás.

 

8.      A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei

Minden nyolcadik osztályos tanuló 9. évfolyamon folytatja tanulmányait. Érettségit adó gimnáziumban 22 fő, szakközépiskolában 11 fő, összesen 33 fő (79%) tanul tovább.  9fő (21%) szakiskolában tanul tovább.

 

9.      Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány

Érd Megyei Jog Város Közgyűlésének bizottságai által kiírt pályázatokon az iskola az elmúlt tanévben 540 ezer forintot nyert programjai megvalósítására.

 

10.  Kapcsolat más intézményekkel

A pályázatok kapcsán mélyült az iskola kapcsolata a pályázatokban részt vevő többi intézménnyel, a gimnáziumi oktatás megszervezése kapcsán szorosabbá vált a kapcsolat a Vörösmarty Gimnáziummal. Szinte heti rendszerességgel szerepeltek az Érd TV-ben és az Érdi Újságban, s ez is szerepet játszott az iskola ismertségének növelésében.

 

Értékelés: A Gárdonyi Géza Általános Iskola a város legmodernebb, legújabb nevelési-oktatási intézménye.  A TÁMOP 3.1.4. pályázat eredményeként bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás. Keretében minden nevelő továbbképzésen vett részt. Nemcsak az iskola, a tartalmi munka is megújult általa. Az iskola ismertsége, hírneve is emelkedett: az előző tanévhez képest 29-cel nőtt a tanulólétszám. A kompetenciamérés eredményei javultak. Egyre jobb eredményt ér el az iskola az angol nyelv tanítása-tanulása terén. Nagyon sok versenyen vettek részt ebben a tanévben a gyerekek. Az iskola szabadidős tevékenységének kínálata bőséges. 2010. július 1-jétől gimnázium feladatkörrel bővült az intézmény alaptevékenysége. A gimnáziumba közel négyszeres túljelentkezés volt.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, a Gárdonyi Géza Általános Iskola beszámolóját megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

 

Érd, 2010. november 4.

 

Kéri Mihály s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága a Gárdonyi Géza Általános Iskola beszámolóját a 2009/2010. tanév nevelő-oktató munkájáról elfogadja.

A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót az Oktatási és Művelődési Bizottság értékelésével együtt a város hivatalos honlapján tegye közzé.

Felkéri továbbá az iskola igazgatóját, hogy a beszámolót a helyben szokásos módon tegye közzé.

Határidő:        2010. november 30.

Felelős:           dr. Szabolcs Mária jegyző, Marosánné dr. Gáti Gabriella iskolaigazgató

 

Gárdonyi Géza Általános Iskola beszámolója

***

Az előterjesztést előkészítette: Humánpolitikai Iroda, Gárdonyi Géza Általános Iskola

A határozat továbbításáért felelős: Humánpolitikai Iroda