Tisztelt Bizottság !

 

A Közgyűlés és szervei, Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében foglaltak alapján az alábbiakat kívánom előadni a bizottság éves munkájáról:

I. Egészségügyi Bizottság

Az Egészségügyi Bizottság a havonta egyszer tervezett ülések számától több esetben eltért, hiszen az előterjesztések nagy mennyiségének következtében több ülést is szükséges volt tartani. 2010. októberéig az Egészségügyi Bizottság 12 ülést tartott, valamennyi ülésén határozatképes volt.

A Bizottság, a Közgyűlés ülései elé kerülő rendelet-tervezeteket, és rendelet-módosítási javaslatokat több alkalommal véleményezte.

- Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről (I-II forduló)

A Bizottság az alábbi egészségügyi ágazatot érintő előterjesztéseket is megvitatta:

- Javaslat Dr. Ludwig Géza háziorvos működtetési joga elidegenítéséhez és Dr. Bányai Zsuzsanna Erzsébet háziorvos működtetési jog megszerzéséhez való hozzájárulás megadására

- Beszámoló az Egészségügyi Bizottság 2009. évi munkájáról

- Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város Egészségügyi Pályázatának kiírására

- Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

- Beszámoló a Szakorvosi Rendelőintézet 2009. évi szakmai tevékenységéről

- Javaslat a 2009. évi Egészségügyi Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

- Tájékoztató felterjesztés Egészségügyi Miniszteri elismerésről. (Meghívott Dr. Kőszegi Gábor Főigazgató Szakorvosi Rendelőintézet)   Helyszíni kiosztással!

- Javaslat Érd Egészségügyéért díj adományozására

- Javaslat Dr. Losonci István háziorvos működtetési joga elidegenítéséhez és Dr. Kiss József háziorvos működtetési jog megszerzéséhez való hozzájárulás megadására.

- Javaslat a 2010. évi Egészségügyi Keret pályázatainak elbírálására.

- Javaslat a vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződések általános feltételeinek felülvizsgálatára.

- Javaslat az érdi 13752 hrsz-ú, Riminyáki út 25. szám alatti ingatlan haszonélvezeti jogának elfogadására illetve az épületben lévő rendelők használatba adására

- Javaslat működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújítására, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására

- Tájékoztatás a Szakorvosi rendelőből kiköltöző rendelők befogadására szolgáló Egészségház létrehozásának lehetőségeiről

- Beszámoló a Batthyány Program megvalósításáról

- Tájékoztató pályázati lehetőségekről

- Javaslat működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújítására, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására (Dr. Várterész Tamás, Dr. Palotás Kinga)

- Javaslat működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulások megújítására, vállalkozó orvosok részére az alapellátás biztosítására.

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának létrehozására.

- Javaslat a Szakorvosi Rendelőintézet létszámának bővítésére.

 

Az Egészségügyi Bizottság a 2010. évben 125 hatósági ügyben hozott határozatot. Ezeket a napirendi pontokat is a Bizottság kellő részletességgel, körültekintéssel tárgyalta, személyre szabottam mérlegelve a szociális rászorultságot, ill. az életkörülményeket.

A civil keretre kiírt pályázat során az Egészségügyi keretre 2.000.000,- Ft volt a Közgyűlés döntése alapján a felhasználható keretösszeg. A kiírást követően,- a pályázati határidő betartásával-, 26 pályázat érkezett. Az Egészségügyi Bizottság a pályázati munkák értékelését követően 4 pályázatot érvénytelennek minősített, mert a pályázat hiányosan került benyújtásra, 3 pályázatot elutasított, 19 pályázót 2.000.000,- Ft összegben részesített támogatásban.

Az Egészségügyi keretre benyújtott pályázati elszámolásokat a bizottság minden esetben elfogadta.

 

II. Szociális Bizottság

A Szociális Bizottság a havonta egyszer tervezett ülések számától több esetben eltért, hiszen az előterjesztések nagy mennyiségének következtében több ülést is szükséges volt tartani.

2010. októberéig a Szociális Bizottság 13 ülést tartott, valamennyi ülésén határozatképes volt.

A Bizottság, a Közgyűlés ülései elé kerülő szociális ágazatot is érintő rendelet-tervezeteket, és rendelet-módosítási javaslatokat több alkalommal véleményezte.

- Rendeletalkotási javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól (I-II. forduló)

- Rendeletalkotási javaslat a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz, valamint a házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott önkormányzati támogatási rendszerről (I-II. forduló)

- Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről (I-II. forduló)

- Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2004. (VII.05.) ÖK. rendelet módosítására

- Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13/2000. (III.21.) ÖK. rendelet módosítására- 2 alkalommal

 

A Szociális Bizottság több, a Szociális Gondozó Központot érintő, előterjesztést is megvitatott.

- Beszámoló a Szociális Gondozó Központ 2009. évi munkájáról,

- Javaslat a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására -3 alkalommal,

- Javaslat a Megyei Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat megpályázására,

- Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadására,

- Javaslat a Szociális Gondozó Központ 2009. évi munkájáról készült beszámoló elfogadására,

- Javaslat az idősek nappali ellátása és az idősek bentlakásos otthona házirendjének, valamint a házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek nappali ellátása és bentlakásos idősotthonban ellátottakkal kötendő megállapodás tervezet elfogadására,

- Javaslat a Szociális Gondozó Központ Érd Aradi u. 7. sz. alatti Bölcsőde dolgozói létszámának biztosítására,

- Javaslat a Szociális Gondozó Központ I. számú Bölcsőde, Érd, Aradi u. 7. szám szakmai programjának elfogadására

 

Az elmúlt év során a Közgyűlés általi,- szociális szolgáltatások területével kapcsolatos -, feladat-ellátási szerződések megkötése, ill. felmondása előtt a Szociális Bizottság minden alkalommal élt a véleményezési jogával.

- Javaslat megállapodás megkötésére HB Rendszerház Kft.-vel és Diósd Község önkormányzatával jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása ügyében

- Javaslat Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással hajléktalanok nappali ellátására kötött megállapodás módosítására

- Javaslat megállapodás megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására

 

A Bizottság fentieken kívül több más előterjesztést is megvitatott, így aktívan részt vesz az önkormányzati munkában.

- Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben dolgozó közalkalmazottak, és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a béren kívüli juttatások összegének megállapítására, valamint a közalkalmazotti vezetői pótlékok mértékének módosítására,

- Javaslat egyszeri támogatás biztosítására a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel,

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadására,

- Beszámoló a Fészek Egyesület 2009. évi tevékenységéről,

- Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására,

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális pályázatának kiírására,

- Javaslat a Szociális Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására,

- Javaslat Családi Napközibe vagy magánóvodába történő elhelyezésre,

- Beszámoló a gyermekvédelem 2009. évi munkájáról,

- Beszámoló a Lehetőség a Felzárkózáshoz Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerződésben foglaltak 2009. évi végrehajtásáról,

- Javaslat bentlakásos autista intézményi elhelyezés támogatására,

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának létrehozására,

 

A Szociális Bizottság hatáskörébe utalt feladatát tekintve, elbírálta a bölcsődei férőhelyek elutasítása ellen érkezett 89 fellebbezést. 3 esetben a fellebbezés késve érkezett, így ezeket a kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasította, 5 gyermek elhelyezését elutasította, míg a többi esetben a gyermekek bölcsődei, ill. családi napköziben történő elhelyezéséről döntött.

A Szociális Bizottság a 2010. évben 159 hatósági ügyben hozott határozatot. Ezeket a napirendi pontokat is a Bizottság kellő részletességgel, körültekintéssel tárgyalta, személyre szabottam mérlegelve a szociális rászorultságot, ill. az életkörülményeket.

A hatósági ügyek közül:    89 esetben döntött átmeneti segély, 14 esetben tüzelő támogatás iránti kérelmek, 54 esetben adósságkezelési támogatás iránti kérelem és 2 fellebbezés esetében.

A civil keretre kiírt pályázat során a Szociális keretre 2.500.000,- Ft volt a Közgyűlés döntése alapján a felhasználható keretösszeg. A kiírást követően,- a pályázati határidő betartásával-, 19 pályázat érkezett. A Szociális Bizottság a pályázati munkák értékelését követően 4 pályázatot érvénytelennek minősített, mert a pályázat hiányosan került benyújtásra, 1 pályázatot elutasított 12 pályázót 2.500.000,- Ft összegben részesített támogatásban.

A Szociális Keretre benyújtott pályázati elszámolásokat a bizottság minden esetben elfogadta.

A Bizottság javaslatait a Közgyűlés valamennyi esetben támogatta, ezzel segítve a szociális ágazatot.

2010. évi önkormányzati választásokat követően a Közgyűlés az előző ciklushoz képest jelentősen eltérő bizottsági szervezet létrehozásával egyes feladatok és hatáskörök összevonása megtörtént. A fentiek alapján 2010. októberétől a Szociális Bizottság és az Egészségügyi Bizottság összevonásra került Szociális és Egészségügyi Bizottság néven.

 

III. Szociális és Egészségügyi Bizottság

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 alkalommal ülésezett és minden alkalommal határozatképes volt.

A Bizottság, a Közgyűlés ülései elé kerülő alábbiakban felsorolt rendelet-tervezeteket, és rendelet-módosítási javaslatokat véleményezte.

  • Javaslat Érd Város háziorvosi körzeteiről szóló 14/2002.(VII. 22.) számú rendelet módosítására,

  • Javaslat az önkormányzati bizottsági struktúra és feladat- és hatáskörök megváltozásával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosítására,

  • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2004.(VI.01.) számú rendelet (SZMSZ) módosítására,

  • Javaslat a gyámügyi igazgatásról és a gyermekek védelmének helyi szabályairól szóló 37/1997. (XII.1.) számú rendelet módosítására,

  • Javaslat az Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 16/1999. (VII.19.) számú rendelet módosítására.

 

A Bizottság egyéb előterjesztéseket is megvitatott, így segítve elő az önkormányzati munkát:

- Javaslat Dr. Várterész Tamás működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó orvos részére az alapellátás biztosítására

- Javaslat a Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsba történő delegálásra

- Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozására.

- Javaslat megállapodás megkötésére közköltséges temetés biztosítására

- Javaslat működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, Dr. Palotás Kinga vállalkozó fogszakorvos részére az alapellátás biztosítására.

- Javaslat Dr. Várterész Tamás működtetési jog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó orvos részére az alapellátás biztosítására

- Javaslat a 2010. évi Egészségügyi Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására

- Javaslat a Szociális Keret pályázaton elnyert összegek elszámolásának és a programok szakmai beszámolójának elfogadására,

Javaslat megállapodás megkötésére a HB Rendszerház Kft.-vel jelzőrendszeres házi segítségnyújtó jelzőberendezések  és operátori központ biztosítására,

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára,

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. évi munkatervére,

Tájékoztató a „Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” KMOP 4.3.2 pályázat végrehajtásáról (Szakorvosi Rendelőintézet felújítása),

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési koncepciójára,

Tájékoztató a város 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről,

Javaslat Érd Megyei Jogú Város fenntarthatósági tervének elfogadására – „Local Agenda 21” program,

Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről,

Javaslat  Dr. Váli Erzsébet háziorvos működtetési joga elidegenítéséhez és Dr. Nery Klaudia Krisztina háziorvos működtetési jog megszerzéséhez való hozzájárulás megadására

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 2010. évben 48 hatósági ügyben hozott határozatot.

A hatósági ügyek közül: 18 esetben döntött átmeneti segély, 26 esetben tüzelő támogatás iránti kérelmek, és 4 fellebbezés esetében.

Kérem a beszámoló elfogadását !

Érd, 2011. január 5.

                                                                                                         Dr. Veres Judit s.k.