Tisztelt Bizottság!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet megalkotásával helyi ösztöndíjakat hozott létre, mely pályázati rendszerben biztosít lehetőséget és segítséget a tehetséges és a hátrányos helyzetű tanulók számára az általános- és középfokú oktatásban történő tanulmányaik folytatására.

A rendelet 5. §-a és 16. §-a értelmében a Köznevelési és Művelődési Bizottság legkésőbb augusztus 20-ig pályázatot ír ki a Tehetséggondozó Ösztöndíj és az Esélyteremtő Ösztöndíj igénybevétele érdekében.

A határozati javaslatok mellékletét képező pályázati kiírások tartalmazzák a pályázatok benyújtásával, illetve az ösztöndíjra való jogosultsággal kapcsolatos információkat.

A Tehetséggondozó Ösztöndíj és az Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat 2015/2016. tanévi forrása a város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletben került elkülönítésre, 15 millió Ft keretösszegben.

Kérem, hogy a Tisztelt Bizottság a rendelet szerint előkészített pályázati kiírásokra tett javaslatot fogadja el!

Érd, 2015. június 9.

 

 Kéri Mihály

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.


A Köznevelési és Művelődési Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva – a Tehetséggondozó Ösztöndíj 2015/2016. tanévre vonatkozó pályázatát a határozat melléklete szerinti tartalommal kiírja.

Határidő: a pályázat megjelentetésére: 2015. augusztus 20.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Melléklet a …/2015.(VI.18.) KÖMÜB határozathoz

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA

 

Az ösztöndíj célja

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Tehetséggondozó Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé válnak.

 

Jogosultsági feltételek

 

A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben

 

a) alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,

b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik, és

c) tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanévben kimagasló.

 

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén a Tehetséggondozó Ösztöndíjban legkorábban a nyolcadik évfolyamtól lehet részesülni.


A pályázat benyújtásának szabályai

 

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatot - a pályázó által aláírva- 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy postai úton. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Tehetséggondozó Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenést követő 30. nap.

 

A pályázatok elbírálása

 

A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési és Művelődési Bizottság dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 15. munkanap.

Az elbírálás során a Köznevelési és Művelődési Bizottság a határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál.

A döntésre jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt:

a) a pályázó tanulmányi eredménye,

b) a pályázó családjában élő eltartottak száma,

c) a család egy főre jutó jövedelme.

 

Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

A döntésre jogosult a pályázó tanulmányi eredményén túl figyelembe veheti a műveltségi vagy szakmai versenyeredményeit is.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

 

Az ösztöndíj összege és folyósítása

 

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 10.000,- forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik.

 A félévi bizonyítvány kézhezvételét követően az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói jogviszonyt február 28-ig igazolni kell.

 

A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni.

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül.

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni.

A Tehetséggondozó Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési és Művelődési Bizottság dönt.

 

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak. 

 

Köznevelési és Művelődési Bizottság

 

 


 

PÁLYÁZATI űRLAP

TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

______/______ tanév

 

A pályázó neve:

 

Születési helye, ideje:

 

Anyja neve:

 

A családban eltartottak száma:

Oktatási azonosító száma:

 

Az ösztöndíjat készpénzben vagy átutalással kéri (megfelelő szó aláhúzandó):

készpénz átutalás

 

A pályázó (vagy törvényes képviselő) bankszámlájának adatai:

A számlatulajdonos neve:

Számlavezető bank neve, címe:

 

 

 

Bankszámla száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Állandó lakcím:

Helység:

Irányítószám:

Levelezési cím:

Helység:

Irányítószám:

Utca, házszám:

 

Utca, házszám:

Telefonszám:

 

Telefonszám:

Az oktatási intézmény megnevezése:

 

 

 

Címe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat rövid indoklása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi ösztöndíjon kívül

milyen más ösztöndíjban részesül:

A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:

 

a.) Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás, jövedelemigazolás

 

db

 

b.) Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről)

 

 

db

 

c.) Osztályfőnök ajánlása

 

db

 

d.) Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van)

 

db

 

e.) Pályázó lakcímkártya fénymásolata

 

db

 

f.) A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is)

 

 

 

db


 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam itt közölt adatok és megtett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

 

Tudomásul veszem, hogy:

  • hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat érvénytelen.
  • a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát adataim kezelésére.

 

Dátum:………………………………

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………...

Kiskorú esetén a szülő/gondviselő pályázó

 

 

AJÁNLÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Tehetséggondozó Ösztöndíjához

 

Ajánló oktatási intézmény neve:

Címe:

Telefonszám:

Képviselője:

A pályázó neve:

A pályázó által benyújtott jelen pályázatot elfogadásra javasoljuk. Ajánlásunkat az alábbi szempontok figyelembevételével indokoljuk (magatartás, szorgalom, tanórán kívüli tevékenységek, segítőkészség, konfliktuskezelés, önképzés, tanulmányi versenyeken való részvétel):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:………………………………

 

 

………….…………………………..

az ajánló aláírása

 bélyegző

 

Ajánlást adhat: a tanuló osztályfőnöke

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva – az Esélyteremtő Ösztöndíj 2015/2016. tanévre vonatkozó pályázatát a határozat melléklete szerinti tartalommal kiírja.

Határidő: a pályázat megjelentetésére: 2015. augusztus 20.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet a …/2015.(VI.18.) KÖMÜB határozathoz

 

 

PÁLYÁZATI KIírás

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS esélyteremtő ÖSZTÖNDÍJÁRA

 

Az ösztöndíj célja

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé válnak.

 

Jogosultsági feltételek

 

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi oktatási intézményben:

 

a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,

b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik,

c) tanulmányi eredménye 3,5-es átlagot eléri,

d) magatartása jó vagy példás, és

e) igazolatlan mulasztása nincs.

 

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia:

 

a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,

b) családba fogadott,

c) átmeneti nevelésben részesülő,

d) védelembe vett,

e) ideiglenes hatállyal elhelyezett,
f) utógondozói ellátásban részesülő.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt:

 

a) a pályázó tanulmányi eredménye,

b) a pályázó családjában élő eltartottak száma,

c) a család egy főre jutó jövedelme.

 

 Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

 

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól lehet részesülni.

 

A pályázat benyújtásának szabályai

 

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatot - a pályázó által aláírva- 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.), vagy postai úton. A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: ” Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenést követő 30. nap.

 

A pályázatok elbírálása

 

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési és Művelődési Bizottság dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 15. munkanap.

Az elbírálás során a Köznevelési és Művelődési Bizottsága határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

 

Az ösztöndíj összege és folyósítása

 

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 10.000,- forint havi támogatásban részesülnek az oktatási év 10 hónapjára.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában, lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik.

 A félévi bizonyítvány kézhezvételét követően az ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói jogviszonyt február 28-ig igazolni kell.

 

A benyújtási határnapot követően beérkezett vagy postára adott igazolásokat érvénytelennek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A tanulói jogviszony igazolás hiánya esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni.

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül.

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni.

Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési és Művelődési Bizottság dönt.

 

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 

Köznevelési és Művelődési Bizottság

 


 

PÁLYÁZATI űRLAP

 ESÉLYTEREMTő ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

______/______ tanév

 

A pályázó neve:

 

Születési helye, ideje:

 

Anyja neve:

 

A családban eltartottak száma:

Oktatási azonosító száma:

 

Az ösztöndíjat készpénzben vagy átutalással kéri (megfelelő szó aláhúzandó):

készpénz átutalás

 

A pályázó (vagy törvényes képviselő) bankszámlájának adatai:

A számlatulajdonos neve:

Számlavezető bank neve, címe:

 

 

 

Bankszámla száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Állandó lakcím:

Helység:

Irányítószám:

Levelezési cím:

Helység:

Irányítószám:

Utca, házszám:

 

Utca, házszám:

Telefonszám:

 

Telefonszám:

Az oktatási intézmény megnevezése:

 

 

 

Címe:

 

 

 

A pályázat rövid indoklása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányi ösztöndíjon kívül

milyen más ösztöndíjban részesül:

A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke:

 

a.) Iskolalátogatási vagy tanulói jogviszony igazolás, jövedelemigazolás

 

db

 

b.) Az előző tanév végi eredmény igazolása (bizonyítvány másolat vagy oktatási intézmény igazolása a tanulmányi eredményről)

 

 

db

 

c.) Osztályfőnök ajánlása

 

db

 

d.) Műveltségi vagy szakmai versenyeredmények igazolása (ha van)

 

db

 

e.) Pályázó lakcímkártya fénymásolata

 

db

 

f) A halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulóknak, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, utógondozásban részesülő pályázó esetén, annak fennállását igazoló határozat másolata.

 

 

 

 

db

 

g.) A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy annak hiányáról szóló nyilatkozat (fennállás esetén a közzétételi kérelem is)

 

 

 

db

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam itt közölt adatok és megtett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy:

  • hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat érvénytelen.
  • a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát adataim kezelésére.

 

Dátum:………………………………

 

 

 

…………………………………… …………………………………...

Kiskorú esetén a szülő/gondviselő pályázó

 

 

 

AJÁNLÁS

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Esélyteremtő Ösztöndíj pályázatához.

 

Ajánló oktatási intézmény neve:

Címe:

Telefonszám:

Képviselője:

A pályázó neve:

A pályázó által benyújtott jelen pályázatot elfogadásra javasoljuk. Ajánlásunkat az alábbi szempontok figyelembevételével indokoljuk (magatartás, szorgalom, tanórán kívüli tevékenységek, segítőkészség, konfliktuskezelés, önképzés, tanulmányi versenyeken való részvétel):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:………………………………

 

 

………….…………………………..

az ajánló aláírása

 bélyegző

 

 

Ajánlást adhat: a tanuló osztályfőnöke