Tisztelt Bizottság!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 288/2014. (XII.18.) határozatával módosította a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratát, tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2014. január 1. napjától több ponton megváltoztatta az alapító okiratok kötelező tartalmi elemeit.

Az alapító okirat módosítása értelemszerűen szükségessé teszi az intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítását is. A változás lényege, hogy a fenti határozat alapján módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tartalma a szervezeti és működési szabályzatban átvezetésre került (SzMSz 7. oldal).

A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete 2.3. pontja alapján a Köznevelési és Művelődési Bizottság hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy támogató határozatával hagyja jóvá a Csuka Zoltán Városi Könyvtár fentiek szerint módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát!

Érd, 2015. április 9.

 

 Kéri Mihály

 

elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

A Köznevelési és Művelődési Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet 2.3. pontjában meghatározott jogkörében eljárva – a Csuka Zoltán Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: a döntés továbbítására – április 30.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet