Tisztelt Bizottság!

 

A sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az Önkormányzat anyagilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése az Olimpikonok támogatására 1.500.000,- Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint, a Paralimpikonok támogatására 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint keretösszeget határoz meg.

 

A Rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében a sportolók, parasportolók támogatása a sportolók kérelmére történik. A támogatás iránti kérelmek tárgyévi benyújtásának határidejéről a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság dönt.

 

A Rendelet 6. § (4) bekezdése értelmében a kérelem mellékleteként a támogatást igénylő a tagságáról szóló sportszövetségi igazolást, valamint a sportszakmai önéletrajzát köteles csatolni.

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

 

Érd, 2015. április 20.

 

Mórás Zsolt

elnök

 

 

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda

A 2015. évi költségvetésben a fedezet biztosítva

A döntés végrehajtásáért felelős: Humán Iroda

 A döntés továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság a sportolók, parasportolók 2015. évi önkormányzati támogatásával kapcsolatos tájékoztatót a határozat melléklete szerinti tartalommal közzéteszi.

 

A Bizottság a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a támogatási kérelmek benyújtásának határidejét 2015……………………….. napjában határozza meg.

 

A Bizottság felkéri az elnököt, gondoskodjon a kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató megjelentetéséről, az Érdi Újságban és a városi honlapon.

 

 

Határidő: a tájékoztatás megjelentetésére azonnal

 

Felelős: Mórás Zsolt, a bizottság elnöke

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat anyagilag támogatja az olimpiai játékokra kijutási eséllyel pályázó érdi lakóhellyel rendelkező sportolókat, parasportolókat.

 

A támogatás iránt kérelmet nyújthatnak be: Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező sportolók, parasportolók, akik az olimpiai játékokra kijutási eséllyel indulnak kvalifikációs tornákon.

 

Kérelemhez mellékelni kell:

- a sportoló sportszakmai önéletrajzát

- igazolást az adott sportág országos szakszövetségétől

 

 

A kérelmek benyújtási határideje: 2015. év ……. hó ….. nap. A beérkezett kérelmek elbírálásáról a Közgyűlés Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága dönt.

 

Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében azÖnkormányzat a sportolóval, parasportolóval külön támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás elszámolásának szabályait.

 

A kérelemmel kapcsolatos további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal sportreferense ad Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Humán Irodáján (2030 Érd, Budai út 8.) személyesen, vagy telefonon, a 06-23/ 522-300/ 251 melléken.

 

 

 

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

 SPORT, IFJÚSÁGI  ÉS KÖZRENDVÉDELMI

BIZOTTSÁG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOLÓK, PARASPORTOLÓK TÁMOGATÁSA IRÁNTI KÉRELEM

(adatlap)

 

A KÉRELMEZő

 

NEVE:

ÉRTESÍTÉSI CÍME:

TELEFON:

BANKSZÁMLASZÁM:

SPORTÁGA:

 

A KÉRELEM INDOKLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRD, 2015 …………..….. hó ….. nap

...................................................

KÉRELMEZő ALÁÍRÁSA

18 éven aluli személy, vagy gondnokolt esetén törvényes képviselője

 

BIZOTTSÁG HATÁROZATA:

 

 

AZ ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: ............................   Ft

 

KÖTELEZő MELLÉKLETEK:

- sportszalmai önéletrajz

- tagságáról szóló sportszövetségi igazolás