Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) szabályozza az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatásának rendjét. A rendelet 8. § (1) bekezdése tartalmazza az Egészségügyi keretre vonatkozó szabályokat, melynek felosztása a 13. § (3) bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.

 

A Közgyűlés 64/2015. (III.26.) határozata alapján a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszegből 750.000,- Ft áll az Egészségügyi Keretre pályázó civil szervezetek rendelkezésére.

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság az 15/2015. (III. 18.) SZEB határozatával döntött a pályázat kiírásáról.

 

A pályázati felhívás tartalmazza a pályázat célját, a pályázók körét, a pályázati összeg elnyerése során történő elszámolási rendet. A pályázatonként elnyerhető támogatás összege legfeljebb 600.000,- Ft lehet. A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással rendelkeznek.

 

A pályázatok beadási határideje 2015. április 30-a volt.

A pályázókat és az igényelt támogatás összegét az előterjesztés melléklete tartalmazza.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt táblázat alapján döntsön a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg felosztásáról!

 

 

Érd, 2015. május 5.

Dr. Veres Judit

 

Az előterjesztést előkészítette: Humán Iroda/ Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

A 2015. évi költségvetésben a fedezet biztosítva.

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek: Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Humán Iroda

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az Egészségügyi Keretre benyújtott pályázatokat a mellékletben foglaltak szerint bírálja el.

 

 

Határidő: a pályázók értesítésére – azonnal

 

Felelős: a bizottság elnöke

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges