Tisztelt Bizottság!

 

 

A Bizottság 2014. szeptember 18-ai ülésén döntött arról, hogy az Érdi Református Egyház tulajdonát képező érdi 15254 hrsz-ú ingatlanból 257 m2 területet megvásárol, és azt az önkormányzati tulajdonú 15253/4 hrsz-ú ingatlanhoz csatolja. Az ingatlanrész vételára, az 54/2014. (XII.16.) számú határozat alapján 3,7 millió forintban került megállapításra.

Az adásvételi szerződés megkötésére nem kerülhetett sor, mert az érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint a telekalakítást egyenlőre nem lehet végrehajtani.  Mint az Önök előtt is ismeretes, a HÉSZ módosítási munkálatai jelenleg is zajlanak, az új szabályozás elfogadására előreláthatólag 2016. január-február hónapban kerül sor.

A fenti területre azonban az önkormányzatnak szüksége van, ugyanis e területrész igénybevételével lehet kialakítani a gimnázium tornatermi építkezéséhez szükséges felvonulási útvonalat. Az ügy rendezése, és a területrész tulajdonjogának megszerzése jelenleg csak oly módon lehetséges, ha létrejön az osztatlan közös tulajdon és megállapodunk abban, hogy az önkormányzat kizárólag a megvásárolt 257 m2 területet használja. Információnk szerint, a Református Egyházközség részéről nincs akadálya az osztatlan közös tulajdon létrehozásának. Amint a HÉSZ lehetővé teszi a telekalakítást, a közös tulajdont meg fogjuk szüntetni.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a nettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság teszi meg.

 

A fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését!

 

Érd, 2015. november 17.

 

 

Szabó Béla

elnök

 

Előkészítette Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási  Csoport

 Kötelezettség vállalás: nincs

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási  Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján az érdi 15254 helyrajzi számú ingatlanból történő területrész megvásárlásáról szóló 43/2014. (IX.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú rendelet alapján megvásárolja az Érdi Reformárus Egyház tulajdonát képező érdi 15254 hrsz-ú, összesen 903 m2 területű beépített ingatlan 257/903 tulajdoni hányadát, - bruttó 3,7 millió Ft. vételáron.

 

Az osztatlan közös tulajdon használatát a felek oly módon szabályozzák, hogy az önkormányzat kizárólag 257 m2 nagyságú területrészt fog használni, amely természetben a határozat mellékletét képező helyszínrajzon jelölt 257 m2 területrésznek felel meg a rajta lévő melléképülettel együtt. A területrész fizikailag is elválasztásra kerül.

 

A Helyi Építési Szabályzat módosítását követően, a közös tulajdont meg kell szüntetni, és a területrészt hozzá kell csatolni az önkormányzat tulajdonát képező 15253/4 hrsz-ú ingatlanhoz.

 

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor a fenti döntéshez szükséges forrás biztosítását készítse elő.

 

A Bizottság továbbá felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az érdi 15254 helyrajzi számú ingatlan teljes kivásárlásáról, és ezt követően az ügyet terjessze az illetékes döntéshozó fórum elé.”

 

Határidő: szerződés megkötésére - 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges