Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képezik az Érd, Betonozó u. 42-52. szám alatti 991, 990, 989, 988, 971, 970 hrsz-ú és az Érd, Fényező u. 25. szám alatti 987 hrsz-ú, összesen 7614 m2 területű ingatlanok.

Az M7- Iparos úti lehajtó kivitelezését végző Pannoviad Építő Kft. ügyvezetője Pécsi Zoltán azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy adjuk bérbe a cég részére a fent felsorolt ingatlanokat. A cég a fővállalkozó EuroAszfalt Kft. közvetlen alvállalkozójaként tevékenykedik.

Szeretné a felvonulási épületeit, a munkagépeit, az építési anyagokat és az irodakonténerét az ingatlanokon elhelyezni. A bérleti szerződést 2015. szeptember 22-től, 2016. május 31-ig kívánják megkötni. Az ingatlanokra az elektromos áramot is szeretnék bekötni.

Javaslom, hogy írjuk elő bérlő részére, hogy a telephelyről a munkaterületre való eljutás útvonalát köteles dokumentálni, és azt eljuttatni a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda részére. A bérleti szerződésben kikötésre kerülne, hogy bérlő köteles a használatból eredő úthibákat a szerződés megszűnéséig kijavítani.

 

Tájékoztatom a Bizottságot, hogy a csatorna kivitelezés során ezeket az ingatlanokat már bérbe adtuk ilyen célra, 40,- Ft/m2 áron.

Javaslom, hogy 45,- Ft/m2/hó+Áfa áron ismételten adjuk bérbe a területet. Így a bérleti díj alábbiak szerint alakul: 7614 m2 x 45,- Ft = 342.630,- Ft/hó+Áfa

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § alapján a n<SPAN>nettó 25 millió forint egyedi forgalmi értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság teszi meg.

 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését!

 

Érd, 2015. szeptember 15.

Szabó Béla

elnök

Előkészítette Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

Városfejlesztési és Városüzemeltetés Iroda

Kötelezettség vállalás: nincs

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva, a Pannoviad Építő Kft. 1222 Budapest, Liszt Ferenc u. 82.(cégj.szám 01-09172958.) részére bérbe adja az alábbi ingatlanokat:

Cím

 Hrsz:

Terület (m2)

Bérleti díj Ft/hó +Áfa

Érd, Betonozó u. 42.

991

1011

45.495.-

Érd, Betonozó u. 44.

990

1017

45.765.-

Érd, Betonozó u. 46.

989

1009

45.405.-

Érd, Betonozó u. 48.

988

1019

45.855.-

Érd, Betonozó u. 50.

971

1009

45.405.-

Érd, Betonozó u. 52.

970

992

44.640.-

Érd, Fényező u. 25.

987

1557

70.065.-

Összesen:

7614

342.630.-

 

A bérleti jogviszony 2015. szeptember 22-től 2016. május 31-ig tart.

A bérleti díj mértéke: 342.630,- Ft / hó+Áfa

Az ingatlanokat kizárólag a felvonulási épület, munkagépek, építési anyagok és irodakonténer elhelyezésére lehet használni. A jogviszony megszűnését követően az ingatlanokat kitakarított, üres állapotban kell visszaadni.

A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy bérlő az ingatlanokra az elektromos áramot saját költségén bevezettesse, és a bérlet megszűnésekor azt a saját költségén, - költségtérítés megfizetési igény nélkül - megszüntesse.

Bérlő köteles a munkaterület és a bérlemény között használt útvonalról felvételeket készíteni, és azt a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda részére 2015. szeptember 25-ig átadni.

Továbbá bérlő köteles az úthasználatból eredő úthibákat a szerződés megszűnéséig megjavítani.

Amennyiben az előírt kötelezettségeit bérlő nem teljesíti, úgy a bérbeadó a bérlő költségére azt elvégezteti.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására 30 nap

 

Felelős: szerződés aláírásáért  T. Mészáros András polgármester

Birtokba adásért és birtokba vételért: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges