Tisztelt Bizottság!


 

2015. február 1-jétől a Szociális Gondozó Központ keretén belül 25 fő ellátotti létszámra tervezve indult el a szenvedélybetegek nappali ellátása. Mivel a szolgáltatás tekintetében a jogszabályban előírt engedélyezett létszám-minimumot az önkormányzat nem tudta biztosítani, a Közgyűlés 54/2016. (III.24.) határozatával arról döntött, hogy a szenvedélybetegek nappali ellátását, mint szociális szolgáltatást 2016. március 31. napjával megszünteti, és a vonatkozó működési engedély visszavonását kezdeményezi. Ezzel összefüggésben a megszüntetett szolgáltatásra utaló szövegrészeket törölni kellett az intézmény alapító okiratából, és törölni kell a Szenvedélybeteg és Hajléktalanellátó szervezeti egység szakmai programjából és mellékleteiből is.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosításai nyomán 2016 januárjától két tevékenységi kört jött létre a korábban egységes házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül: a szociális segítés és a személyi gondozás. Emiatt a gondozási szükségleteket a 2015-ös év végével felül kellett vizsgálni. A megváltozott jogi szabályozás alapján az Időseket Ellátó Központ szakmai programjának és mellékleteinek módosítása is szükségessé vált.

 

A fent említett okok, valamint a Nemzeti Rehabilitációs Hivatal idősellátás, hajléktalan ellátás és szociális alapellátások idei szakmai ellenőrzése során feltárt kisebb hiányosságok pótlása tette szükségessé a jelen módosításokat.

 

A fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslat elfogadásával a módosított szakmai programokat a mellékletekkel hagyja jóvá!

 

Érd 2016. szeptember 7.

 

Simó Károly

 

Előkészítette: Humán Iroda

Kötelezettségvállalás: nincs

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Humán Iroda, Szociális Gondozó Központ
A döntés továbbításáért felelős szervezeti egység: Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.4 pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Szociális Gondozó Központ Időseket Ellátó Központ szervezeti egységének módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját jóváhagyja.

 

Jelen Szakmai Program elfogadásával egyidejűleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 29/2014. (VIII. 21.) SZEB számú határozatával jóváhagyott Szakmai Program hatályát veszti.

 

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős: Dr. Veres Judit a bizottság elnöke

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.4 pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Szociális Gondozó Központ Szenvedélybeteg és Hajléktalanellátó szervezeti egységének módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját jóváhagyja.

 

Jelen Szakmai Program elfogadásával egyidejűleg a Szociális és Egészségügyi Bizottság 23/2014. (VI. 18.) SZEB számú határozatával jóváhagyott Szakmai Program hatályát veszti.

 

Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap

Felelős: Dr. Veres Judit a bizottság elnöke

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.