Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képezi az Érd, Budai út mentén lévő 22258 hrsz-ú, 1388 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan. A hatályos HÉSZ a városias beépítés erősítését célzó, intenzíven beépíthető településközpont vegyes Vt-4 építési övezetbe sorolja a jelenleg üres ingatlant. A HÉSZ tartalmazza a településközpont területre vonatkozó előírásokat, mely garantálja a ráépíthető épülettömeg kialakítását. Javaslom, hogy a városrendezési cél elérése érdekében a területet az önkormányzat beépítési kötelezettséggel, és visszavásárlási joggal terhelten értékesítse. A vevőnek vállalnia kell a megvásárlástól számított négy éven belül  - a HÉSZ, és Szabályozási Terv előírásainak megfelelő - épületre használatbavételi engedély (vagy használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány ) beszerzését, amennyiben ez nem teljesül, az önkormányzat az eladott beépítetlen területre, eredeti áron történő visszavásárlásra szerez jogosultságot.

 

Az ingatlan forgalmi értéke az értékbecslési szakvélemény alapján 13.100,- Ft + Áfa /m2, összesen: 13.100,- Ft + Áfa X 1388 m2 =  bruttó 23.092.156,- Ft.

 

Az ingatlan megvételére, új székház megépítése céljára az Érdi Ipartestület (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 8/A.) jelezte vételi szándékát.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a n<SPAN>nettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság teszi meg.

 

A nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén, - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést, a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni és a kézbesítésétől számított 35 napon belül nyilatkozniuk kell, élni kívánnak-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Az előterjesztés sürgősségét az indokolja, hogy miután az Érdi Ipartestület az Alispán u. 8/A. szám alatti székhelyét értékesíti az Önkormányzat részére sürgősen szüksége van a telekre az új székház felépítése céljából.

 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését!

 

Érd, 2016. augusztus 2.

 

 

T. Mészáros András

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

Kötelezettség vállalás: nincs

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában lévő érdi 22258 hrsz-ú, Ér, Budai út mentén lévő, 1338 m2 nagyságú, beépítetlen területet 18.182.800,-Ft + Áfa azaz bruttó 23.092.156,-Ft vételáron eladja Érdi Ipartestület (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 8/A.) részére.

 

A Vevő vállalja, hogy a most megvásárolt ingatlant 4 éven belül - a hatályos Helyi Építési Szabályzat előírásainak megfelelően – építi be. Amennyiben a beépítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az önkormányzat a beépítetlen területet eredeti áron jogosult visszavásárolni. A visszavásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.

 

A nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén, - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést, a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására 90 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges