Tisztelt Bizottság!

 

A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.), mint földgázelosztó - ingatlan igénybevételéről és vezetékjog alapításáról szóló megállapodás tervezetet nyújtott be Érd MJV Polgármesteri Hivatalához.. A megállapodás megkötésének indokaként az Érd, 26063/2 hrsz-ú, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlant érintő, 4 bar nyomású gázvezeték biztonsági övezetének biztosítását jelölte meg.

 

Az Érd, Cankó utcában létesítendő közcélú gázelosztó vezeték építéséhez a megállapodás értelmében a felek vezetékjogot alapítanak, valamint megállapodnak abban is, hogy a vezetékjog által megjelölt biztonsági övezeten belül elhelyezkedő, az elosztó tulajdonát képező gázelosztó vezetéket, vagy az ahhoz tartozó műtárgyat az elosztó átalakíthatja, illetve a rendszerbe új műtárgyat építhet be. A hozzájáruló ingatlantulajdonos önkormányzat a megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elosztó a vezetékjogot a fenti ingatlanra saját költségére bejegyeztesse.

 

A megjelölt ingatlanon a vezetékjoggal érintett terület nagysága 53 m2. A vezetékjog alapítása ellenében - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5: 27.§, illetve  5:164.§ alapján – az elosztó a megállapodás mindkét fél részéről történő aláírását követően, az ingatlan használatát korlátozó egyszeri kártalanítás jogcímén négyzetméterenként 300,- Ft + Áfa, azaz 15.900,- Ft + Áfa összeg megfizetését vállalja a hozzájáruló részére.

 

A vezetékjog alapítása a mindenkor hatályos földgázellátásról szóló törvény (2008. évi XL. törvény), a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19.) Korm. rendelet, a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005.(X.11.) GKM rendelet, és az MSZ 70/48/3-83 alapján történik.

 

A megállapodásban foglalt vezetékjog alapításához az ingatlantulajdonos önkormányzat részéről a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság hozzájárulása szükséges az

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján.

A fentiekben foglalt rendelkezés értelmében n<SPAN>nettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság teszi meg.

 

Az előterjesztés sürgőségét az indokolja, hogy a földgázelosztó a kérelmét most nyújtotta be és a megvalósítással nem tud várni a következő rendes ülésig.

 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését!

 

Érd, 2016. augusztus 2.

 

 

Szabó Béla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva a TIGÁZ- DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.), mint földgázelosztó javára az Érd, 26063/2 hrsz-ú, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanon közcélú gázvezeték létesítését és vezetékjog alapítását jóváhagyja az ingatlan használatát korlátozó egyszeri kártalanítás jogcímén négyzetméterenként 300,- Ft + Áfa, azaz 15.900,- Ft + Áfa összeg kártalanítás ellenében.

 

A Bizottság felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

 

 

Határidő: a szerződés aláírására határozat kézhezvételétől számított 15 munkanap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges