Tisztelt Bizottság!

 

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 14.§ (7) bekezdése alapján 2014. január 1-től a megyei kormányhivatalok járási állategészségügyi hivatalai falugazdászai a törvény által kinyilvánítva átkerültek az ellátott feladatokkal együtt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatóságaihoz.

A kamara fenti hivatkozott törvényben megállapított közfeladatok ellátását a falugazdász hálózaton keresztül végzi el. A falugazdász feladata - teljesség igénye nélkül- különösen, hogy:

· folyamatos tájékoztatást adjon a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő kormányzati döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről,

  • egyes mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó, nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igazolását elszámolását és ellenőrzését elvégezze,
  • ellássa a mezőgazdasági őstermelők nyilvántartásba vételét, minek keretében kiadja és nyilvántartja a mezőgazdasági őstermelői igazolványokat,
  • folyamatosan figyelemmel kísérje a mezőgazdasági termelők által igénybe vett, nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások felhasználását,
  • részt vegyen a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok ellátásában.

A Kamara azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé, hogy a közfeladat ellátására biztosítsunk helyiséget. Mivel kötelező feladat ellátásról van szó, javaslom az Alsó u. 3.  I. emelet 106-os számú 13 m2 alapterületű szobát térítésmentesen átadni, határozatlan időre. Az irodahelyiség fenntartása, felújítása, karbantartása és állagmegóvása használatba vevő költségére történik. Ezt meghaladó felújítási igény esetén külön megállapodást kell kötni.

Javaslom, hogy az irodahelyiségre jutó rezsiköltség 6.590,-Ft/hó összegben kerüljön kiszámlázásra a Kamara felé.

 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény kimondja, hogy nemzeti vagyon, ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.

Kérem, a Bizottságot, döntsön az ingatlan használatba adásáról.

Érd, 2016. március 7.

 

Szabó Béla

elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási  Csoport

 Kötelezettség vállalás:

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási  Csoport

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva határozatlan időre, haszonkölcsönbe adja az Érd, Alsó u. 3. I. emelet 106-os számú, 13m2 alapterületű irodahelyiségét a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI törvényben meghatározott közfeladatok ellátása céljából.

Használatba vevő, az irodahelyiségre jutó villany és fűtés 6.590,- Ft/hó összegű átalányköltségét köteles megfizetni.

Az irodahelyiség fenntartása, felújítása, karbantartása és állagmegóvása teljes mértékben használatba vevő költségére történik. Ezt meghaladó felújítási igény esetén külön megállapodást kell kötni.

 

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.