Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 291/2015. (XII.17.) határozat alapján megvásárolta az érdi 937 hrsz-ú, Favágó utcában lévő, 1767 m2 nagyságú beépítetlen területet. Az ingatlanon az AZÚR Kutyaiskola működik. Az ingatlan volt tulajdonosa a bérleti szerződésben maghatározott felmondással a bérleti jogviszonyt 2016. február 23-val felmondta. A bérlő a rendes felmondást tudomásul vette és azzal a kéréssel fordult az új tulajdonos önkormányzathoz, hogy a tevékenységét 2016. június 30-ig az adott területen folytassa, továbbá kéri az önkormányzat segítségét abban, hogy a kutyaiskola folyamatos működéséhez szükséges területet biztosítson. Előzetes egyeztetés alapján erre a célra az Érd határában, a Bíbic utca végén lévő 26198 és a 26199 hrsz-ú beépítetlen területek alkalmasak lennének. Az ingatlanok a hatályos HÉSZ szerint Vt-6 besorolásúak, de telekcsoport újraosztási kötelezettséggel érintett (TAK-os) területek alá esnek, ezért annak végrehajtásáig a hasznosításuk korlátozott. Az AZÚR Kutyaiskola Kft. (székhelye: Érd, Liptói u. 62.) vállalta, hogy az üzemeltetéshez szükséges közműveket saját költségén kiépíti, továbbá a környéket állandóan ellepő szemétlerakásokat megakadályozza. A területek bérbevételét 2016. május 1-vel tervezi, mert a parkvárosi kutyaiskola átköltöztetését így tudná megoldani.

 

Az érdi 937 hrsz-ú ingatlan használatáért 2016. március 1- től, június 30-ig terjedő időszakra havi 10.000.- Ft + Áfa bérleti díjat javaslok megállapítani.

 

Az érdi 26198 és a 26199 hrsz-ú (összesen 7616 m2 nagyságú) ingatlanok bérletére 2016. május 1-től, határozatlan időre (más célú hasznosításáig, 2 hónap felmondással) 40.-Ft/m2/év + ÁFA bérleti díjat javaslok megállapítani.

A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy a iskola működéséhez szükséges közművek kiépítése kizárólag a bérlő költségen történhet, a bérlet megszűnésénél a beruházásokért kártalanítási igénnyel nem élhet.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján <SPAN>nettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság teszi meg.

 

 

 

A 26. § </SPAN>(1) bekezdés értelmében az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása, hasznosítása, ha annak 10. § szerinti értéke a mindenkori költségvetési törvényben kötelező versenyeztetés szempontjából meghatározott egyedi forgalmi értéket meghaladja, kizárólag pályáztatás alkalmazásával történhet az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőnek. Az idézett jogszabály 26. § (1) bekezdése a kötelező pályáztatást nettó 25 millió forint feletti egyedi forgalmi értékhatár esetén ír elő.

 

Az érdi 937 hrsz-ú ingatlan forgalmi értéke: bruttó 12.200.000,-Ft. Nyilvántartásunk szerint a 26198 hrsz-ú ingatlan bruttó forgalmi értéke 13.800.000,- Ft. az érdi 26199 hrsz-ú ingatlan forgalmi értéke pedig 9.000.000,-Ft.

 

Tekintettel arra, hogy az idézett jogszabályt jelen esetben nem kell érvényesíteni, ezért javaslom az előterjesztés szerint az ingatlan bérbeadását.

 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

 

 

Érd, 2016. február 11.

 

 

 

 

Szabó Béla

elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási  Csoport

 Kötelezettség vállalás: nincs

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Érd, Favágó u. 61 sz. alatti, 1767 m2 nagyságú beépítetlen területet bérbe adja az AZÚR Kutyaiskola Kft. (székhely: Érd, Liptói u. 62.) részére 2016. 03. 01.-től, 2016. 06.30.-ig, 10.000.-Ft/hó + ÁFA bérleti díjért.

 

Bérlet megszűnésekor a területet kitakarított állapotban kell a bérbeadónak birtokba adni.

 

Határidő: bérleti szerződés megkötése 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, érdi 26198 hrsz-ú és a 26199 hrsz-ú összesen 7616 m2 nagyságú beépítetlen területet - kutyaiskola céljára- bérbe adja az AZÚR Kutyaiskola Kft. (székhely: Érd, Liptói u. 62.) részére 2016. 05. 01.-től, határozatlan ideig (a bérlet más célú hasznosításig), 2 hónap felmondással 40.-Ft/m2/év + ÁFA bérleti díjért.

 

Bérlet megszűnésekor a területet kitakarított állapotban kell a bérbeadónak birtokba adni. A bérleten épület nem létesíthető.

 

Határidő: bérleti szerződés megkötésére 90 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.