Tisztelt Bizottság!

 

 

Érd Megyei Jogú Város a Modern Városok Program keretében, az Ófalu városrészben tervezett Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás megvalósítása érdekében már korábban megvásárolta a volt téglagyár területét. A fejlesztés célja az aktív turizmus, a Budapesten kívüli agglomerációs turizmus súlypont-áthelyezésének segítése, valamint a Duna mentén húzódó római LIMES érdi részén kialakítandó attrakciók elérhetővé és látogathatóvá tétele. A fejlesztés lényeges elemét képezi a városban tervezett, Duna-parton végighaladó Eurovelo6 nyomvonal, amely a Budapest XXII. kerület M0 autópálya hídjától Százhalombatta kompig történő megvalósítást célozza meg, több nyomvonal-javaslattal.

Ófaluban a fejlesztés komplex módon, több helyrajzi számot, és több Modern Városok Program projektet érintően valósul majd meg. Már a beruházás első szakaszában célszerű kialakítani a kilátót a Magasparton, illetve a volt téglagyár és a Magaspart összekötését, hogy a meredek domboldalon a kisgyermekek és az idősebbek is fel tudjanak jutni.

 

A Magasparton található 25001 hrsz-ú, külterületi (zártkert) ingatlan megvásárlása érdekében felvettük a kapcsolatot a tulajdonosokkal.  Ez a terület képezi a fennsík legnagyobb részét, kiterjedése 32860m2, Natura 2000 és országos jelentőségű védett természeti terület.

 

A tulajdonosok az ingatlan eladási árát 300,-Ft/m2 értékben határozták meg, így a vételár összesen 9.858.000,-Ft.  Az ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított forgalmi érték ennél magasabb, 344,-Ft/m2, így javaslom, hogy fogadjuk el a tulajdonosok által meghatározott értéket.

 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földtörvény) 11. § (2) bekezdésének c) pontja  alapján a  föld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram és településfejlesztés céljára szerezheti meg.

 

A Földtörvény 20.§ d) pontja alapján elővásárlási jog nem áll fenn a településfejlesztési célra történő földvásárlás esetén.

 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy mivel az ingatlan országos jelentőségű védett természeti terület, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68.§ (6) bekezdése alapján az ingatlanra az államot elővásárlási jog illeti meg, amelyet a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság - más jogosultakat megelőzően - jogosult gyakorolni.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a n<SPAN>nettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság teszi meg.

 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést  és hozza meg döntését!

 

 

Érd, 2016. december 12.

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

Kötelezettség vállalás: van

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - úgy határozott, hogy a Modern Városok Programban és a 1504/2015. (VII.23.) Kormány határozat 2. pontjának ba) alpontjában megfogalmazott fejlesztések végrehajtása érdekében, turisztikai - településfejlesztési célokra megvásárolja az érdi 25001 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 32860m2 nagyságú ingatlant Szabó Lászlóné érdi és Sulyok Istvánné ercsi lakosoktól 9.858.000,-Ft vételáron.

 

Az ingatlanra, annak ”országos jelentőségű védett természeti terület” minősítése miatt a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68.§ (6) bekezdése alapján az államot elővásárlási jog illeti meg, amelyet a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság - más jogosultakat megelőzően - jogosult gyakorolni.

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság javasolja Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének, hogy az ingatlan vásárlásához szükséges pénzügyi fedezetet a 2017. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítsa.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására 90 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges