Tisztelt Bizottság! 

XXXXX tulajdonát képezi a 22346/4 hrsz.-ú, 201 m2 nagyságú, kivett közforgalom elöl el nem elzárt magánútmegnevezésű ingatlan. A tulajdonos a Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően az ingatlan tulajdonjogát – az Ella utca folytatásaként, utcanyitás céljára - térítésmentesen felajánlja az Önkormányzat részére. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzati vagyon részét képező vagyonelem tulajdonjogának megszerzésére irányuló tulajdonosi döntést megelőzően annak forgalmi értékét a nettó ötmillió forintot meg nem haladó várható forgalmi értékű ingatlan esetében a várható forgalmi értéken kell meghatározni. 

Az ingatlan adottságait, funkcióját figyelembe a várható forgalmi értéket 1.000,- Ft/m2 összegben javaslom meghatározni. 

A vagyonrendelet 28. § (1) bekezdése alapján a vagyon tulajdonjogának vagy vagyoni értékű jognak az ingyenes megszerzéséről, vagyontárgy felajánlásának elfogadásáról a 25.§ szerint a tulajdonosi jogokat gyakorló – jelen esetben a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - jogosult dönteni. 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését! 

Érd, 2017. október 20.

 

 

 Szabó Béla

 

elnök

 

Melléklet: helyszínrajz

 

HATÁROZATI JAVASLAT

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva - az érdi 22346/4 hrsz.-ú, 201m2 nagyságú, kivett közforgalom elől el nem elzárt magánút megnevezésű ingatlan tulajdonjogát ajándékként köszönettel elfogadja a tulajdonostól. 

A Bizottság az ingatlan értékét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 1.000,- Ft/m2 összegben határozza meg. 

Határidő: az ajándékozási szerződés aláírására 90 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges