Tisztelt Bizottság! 

Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2017. október 1-jétől tánccsoportot indított, melynek működtetésére a Szepes Gyula Művelődési Ház színpadát veszik bérbe, heti egy alkalommal két órára. A bérleti szerződés 2018. június 30-áig került megkötésre. Az önköltségszámításon alapuló bérleti díj mértéke 4000,- Ft/óra, azaz alkalmanként 8000,- Ft.  A nemzetiségi önkormányzat kérelmet nyújtott be a bérleti díj 50%-os csökkentése iránt. A Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatója a kérelmet támogatja. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján az önköltségszámításon alapuló bérleti díj mértékétől egyedi, különleges méltányolást érdemlő esetben az intézményvezető a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság hozzájárulásával eltérhet. 

Tekintettel arra, hogy a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 62/2009. (X.16.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján az önkormányzat aközművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja és támogatja a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését, a településen élő kisebbségek kulturális tevékenységét, javaslom a bérleti díj mérsékléséhez való hozzájárulás megadását. 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a javaslatról. 

Érd, 2017. október 20.

 

 

 Szabó Béla

 

elnök

 

Melléklet  

HATÁROZATI JAVASLAT

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 22.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – hozzájárul ahhoz, hogy Szepes Gyula Művelődési Központban a Német Nemzetiségi Tánccsoport által bérelt terem bérleti díja 2018. június 30-áig 2000,- Ft/óra összegben kerüljön megállapításra. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges