Tisztelt Bizottság!

 

A VeszprémBer Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a.) végzi az állami beruházásban megvalósuló Érd Felső u. 4. szám alatti ingatlanon épülő új rendőrkapitánysági épület építését. A beruházás megvalósításának idejére, előre láthatóan 10 hónapra, szeretnék bérbe venni az önkormányzat tulajdonát képező, a rendőrséggel közvetlenül határos 22910 hrsz-ú, Érd, Ilona utca 1. szám alatti, 978 m2 összterületű beépítetlen ingatlant, és a szintén határos 18893/4 hrsz-ú, 1200 m2 beépítetlen ingatlanból, 595m2 területet (1573 m2).

A bérleti időtartama a kivitelezés idejére, azaz 2017. március 1-jétől, 2017. december 31-ig tartana.

Az ingatlanokra anyagdeponálás, valamint munkagépek, mobil WC, raktár- és irodakonténerek elhelyezése miatt van szükség.

A bérleti díjat a korábbi gyakorlatnak megfelelően, 40.-Ft/m2/hó+áfa összegben javaslom megállapítani, melyet előre, egyösszegben kell megfizetni (összesen: 62.920,- Ft+áfa/hó *10hó= 629.200,- Ft+ÁFA). Az ingatlanok kataszteri nyilvántartási értéke nem éri el a 25 millió forintot.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a n<SPAN>nettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság teszi meg.

 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a javaslatról.

 

 

Érd, 2017. február 20.

Szabó Béla

elnök

 

Előkészítette Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási Vagyon-nyilvántartási Csoport

Kötelezettség vállalás: nincs

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglalt jogkörében eljárva,  a Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zrt (VeszprémBer Zrt  8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A.) részére 40,- Ft+áfa /m2/hó összegű bérleti díjért bérbe adja az érdi 22910 hrsz-ú, 978 m2 területű ingatlanát és a 18893/4 hrsz-ú, 1200 m2 összterületű  ingatlanából 595 m2 területet, a mellékelt helyszínrajzon jelöltek szerint. A bérlet ideje 2017.03.01-től 2017. december 31-ig tart. Az ingatlant kizárólag építőanyag, munkagépek és raktár- és irodakonténer tárolására lehet használni.

 

Határidő: szerződés aláírására 60 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges