Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi az Érd, Selmeczi u. 43. sz. alatti, 6222 hrsz.-ú, 2166 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület. A hatályos Helyi Építési Szabályzat szerint az ingatlan besorolása kertvárosi lakóterület - Lke-1.

 

Az ingatlan megvásárlására az MF HUNGÁRIA Kft. (székhely: 2030 Érd, Hivatalnok u. 52.) jelentkezett.

 

Az ingatlan forgalmi értéke - értékbecslési szakvélemény alapján - bruttó 18.800.000,- Ft.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a n<SPAN>nettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság teszi meg.

 

Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést az elővásárlási jog gyakorlására kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a törvény 35 napos jogvesztő határidőt biztosít a nyilatkozattételre.

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését!

 

 

Érd, 2017. február 6.

Szabó Béla

elnök

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

Kötelezettség vállalás: nincs

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A határozat/rendelet végrehajtásáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – az önkormányzat tulajdonát képező érdi 6222 hrsz.-ú, Érd, Selmeczi u. 43. sz. alatti, 2166 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, közmű nélküli ingatlant eladja az MF HUNGÁRIA Kft.-nek (székhely: 2030 Érd, Hivatalnok u. 52.) bruttó 18.800.000.- Ft vételáron.

 

2. Tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ingatlanra az államot elővásárlási jog illeti meg, az adás-vétel valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlatot, vagy a még hatályba nem lépett szerződést meg kell küldeni az elővásárlási jog gyakorlására kijelölt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére, nyilatkozattétel céljából.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására 90 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges