Tisztelt Bizottság!

 

Az érdi 23904 hrsz.-ú, 1444 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 arányban Schultz Andrea budapesti lakos tulajdona, édesapja Schultz Lipót az ingatlan holtig tartó haszonélvezője. Az ingatlant a 23900 és 23903 hrsz.-ú ingatlanokat illető útszolgalmi jogon kívül egyéb teher az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint nem terheli.

 

A tulajdonos az ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen felajánlja az Önkormányzatnak, a haszonélvező szintén térítésmentesen lemond a haszonélvezeti jogáról.

 

Az ingatlan természetben Érd-Ófaluban helyezkedik el, közmű nélküli, közterület kapcsolata nincs. A hatályos helyi építési szabályzat szerint Mk-2 övezeti besorolású, nem beépíthető.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) <SPAN>10. §</SPAN> (1) bekezdése alapján az önkormányzati vagyon részét képező vagyonelem tulajdonjogának megszerzésére irányuló tulajdonosi döntést megelőzően annak forgalmi értékét a nettó ötmillió forintot meg nem haladó várható forgalmi értékű ingatlan esetében a várható forgalmi értéken kell meghatározni.

 

A telek elhelyezkedését és adottságait figyelembe véve a várható forgalmi értéket 500,-Ft/m2 összegben javaslom meghatározni.

 

A vagyonrendelet 28. § (1) bekezdése alapján a vagyon tulajdonjogának vagy vagyoni értékű jognak az ingyenes megszerzéséről, vagyontárgy felajánlásának elfogadásáról a 25.§ szerint a tulajdonosi jogokat gyakorló – jelen esetben a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - jogosult dönteni.

 

 

Kérem a T. Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést, és hozza meg döntését!

 

Érd, 2017. március 17.

Szabó Béla

Előkészítette Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

A végrehajtásért felelős szervezeti egység: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

Kötelezettség vállalás: nincs

A határozat/rendelet továbbításáért felelős: Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva - az érdi 23904 hrsz.-ú, 1444 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát ajándékként köszönettel elfogadja Schultz Andrea tulajdonostól, Schultz Lipót haszonélvezeti jogról történő térítésmentes lemondása mellett.

 

A Bizottság az ingatlan értékét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 500,- Ft/m2 árban határozza meg.

 

 

Határidő: az ajándékozási szerződés aláírására 90 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges