Tisztelt Bizottság!

 

Mint ismeretes, a Közgyűlés több alkalommal foglalkozott az Eperfa és a Fagyöngy utca területének tulajdonjogi rendezésével 88/2015. (IV.30.), 3/2014. (I. 30.), 207/2015. (IX.24.) számú határozatok/, melynek eredményeként az érintett ingatlantulajdonosok még 2013-ban – élve az önkormányzat által kínált lehetőséggel - az évtizedek óta jogcím nélkül birtokolt területek megvásárlása mellett döntöttek.

 

A jelenlegi birtokviszonyok legalizálását célzó jogügylet előkészítése érdekében értékbecslési szakvélemény készült, amely az érintett területekre vonatkozóan 4.700 Ft/m2 árat határozott meg. Figyelembe véve a kialakult helyzet sajátosságait, az érintettek lakosok kéréseit és fizetőképességét is, egy összegben történő megvásárlás esetére 3.000 Ft/m2 kedvezményes vételár került megjelölésre a megvásárlással kapcsolatos nyilatkozatok beszerzése során.

 

A Szabályozási Terv változása folytán az Eperfa és a Fagyöngy utca leválasztott részei közúti közlekedési területből kertvárosias lakókerületbe kerültek átsorolásra, és így lehetőség nyílt a ténylegesen használt – volt közterület rész - önálló ingatlanokká alakítására és értékesítésére.

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a telekalakításokat engedélyezte, a szükséges ingatlan-nyilvántartási átvezetések folyamatban vannak.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 8. § (1) valamint a 25. § (2) bekezdése értelmében a tulajdonost megillető jogokat jelen esetben a Bizottság gyakorolja.

 

Tekintettel arra, hogy a tulajdonosok jelentős része a 2013-2014-es év folyamán egyoldalú nyilatkozattal elfogadta az Önkormányzat által szakértői értékbecslés alapján megállapított vételárat az érintett területekre vonatkozóan, az időmúlás pedig az érintett ingatlantulajdonosoknak fel nem róható, ezért – amint arról a 207/2015.(IX.24.) közgyűlési határozatban már döntés született - a határozati javaslatban felsorolt ingatlanok értékesítésére a már korábban megállapított 4.700 Ft/m2, egyösszegű vásárlás esetén pedig 3.000 Ft/m2 áron kerülne sor. Az érintett területek értékesítése a kialakult birtokállapot - mind a lakosok mind az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartó - jogszerű rendezését teszi lehetővé.

 

Kérem a T. Bizottságot a határozati javaslat elfogadására!

 

 

 

Érd, 2017. március 17.

 

T. Mészáros András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Jogi  Iroda

Kötelezettségvállalás: nincs.

A döntés végrehajtásáért felelős: Jogi Iroda

A határozat továbbításáért felelős: Jogi Iroda

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és 25. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát képező érdi 8155/5, 8155/6, 8155/7, 8155/8, 8155/9, 8155/10, 8155/11, 8304/1, 8304/2, 8220/3, 8220/6, 8220/8, 8220/9, 8220/10, 8220/11, 8220/12, 8220/13, 8220/14, 8220/15, 8165/1, 8165/2, 8165/3, 8165/4, 8165/5, 8165/6, 8165/7, 8165/8, 8165/9, 8165/10, 8165/11, 8165/12, 8165/13, 8165/14, 8165/15, 8165/16 hrsz. alatti ingatlanokat 4.700 Ft/m2, egyösszegű vásárlás esetén pedig 3.000 Ft/m2 áron a tulajdonjogi rendezéssel érintett ingatlantulajdonosok részére értékesíti.

 

Határidő: a telekalakítási eljárások lezárását követőenazonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges