Tisztelt Bizottság!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotta a „Porta a virágzó kertvárosért” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet), melynek célja a település kulturált lakókörnyezetének kialakítása, az esztétikus zöldfelületek számának növelése és gondozása érdekében tett lakossági tevékenységek elismerésére.

 

Az elismerésre a település közigazgatási területén fekvő lakóingatlan természetes személy tulajdonosa, valamint utcák, utcaszakaszok, egyéb közterület-részek, vagy társasházak közössége (továbbiakban: lakóközösség) pályázhat.

 

Az elismerés odaítélésére irányuló pályázatot a környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) írja ki, és bírálja el.

 

A pályázati felhívás a Rendeletben foglaltak figyelembevételével készült, és ennek megfelelően tartalmazza a pályázat célját, a pályázók körét, a pályázható tevékenységeket, az adminisztratív feltételeket, a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, a pályázatok elbírálásának rendjét.

 

Fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy a határozati javaslat mellékletét képező pályázati felhívás szövegét a határozati javaslat elfogadásával jóváhagyni szíveskedjen.

 

Érd, 2019. június 21.

 

                                                                                                          Fülöp Sándorné

                                                                                                                    elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság – a „Porta a virágzó kertvárosért” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló 11/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – elfogadja és közzéteszi a 2019. évre vonatkozó pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére – 15 nap

 

Felelős: Fülöp Sándorné, a Bizottság elnöke

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Porta a virágzó kertvárosért”elismerő cím adományozására

 

I. pályázat célja

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Porta a virágzó kertvárosért” elnevezéssel, elismerő címet alapított a település kulturált lakókörnyezetének kialakítása, az esztétikus zöldfelületek számának növelése és gondozása érdekében tett lakossági tevékenységek elismerésére.

 

II. PÁLYÁZÓK KÖRE

 

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthat be a település közigazgatási területén fekvő lakóingatlan természetes személy tulajdonosa, valamint utcák, utcaszakaszok, egyéb közterület-részek, vagy társasházak közössége (továbbiakban: lakóközösség).

 

A pályázatot lakóingatlan esetében az nyújthatja be, aki a településen lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen itt tartózkodik.

 

Lakóközösség esetében a pályázatot a lakóközösség által meghatalmazott nagykorú természetes személy nyújthatja be, aki a pályázattal érintett ingatlanok valamelyikének a tulajdonosa.

 

III. Az elismerés adományozható

 

a.) annak a természetes személynek, akinek az ingatlana, illetve az azon található épület, kert, udvar együttes megjelenésében harmonikusan és esztétikusan illeszkedik a környezetébe, továbbá akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart, zöldterület gyommentes, és maradéktalanul megfelel az ingatlanok és közterületek tisztán tartásának szabályait tartalmazó önkormányzati rendelet előírásainak, vagy

 

b.) azon lakóközösségeknek, akik az adott év során a lakókörnyezet (kert, park, lakóépület körüli fák) saját költségén történő gyommentes, tiszta, karbantartott ápolásával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárulnak a városkép javításához.

 

IV. Az elismerés módja

 

Az elismerés évente az első háromhelyen végzett természetes személynek, és egy lakóközösségnek ítélhető oda, az elismeréssel pénzjutalom nem jár.

 

Az elismerés formája egy ”Porta a virágzó kertvárosért” feliratú, 20x30 cm nagyságú, a település címerét ábrázoló, falra szerelhető tábla, valamint egy emléklap.

 

A táblát az elismeréssel érintett lakóingatlannak a közterület felé eső homlokzatára, vagy a közterület felé eső kerítésére, jól látható helyen kell rögzíteni. Lakóközösség esetén a tábla a lakóközösség által gondozott területen kerül elhelyezésre. A rögzítésről a lakóingatlan tulajdonosa, illetve a lakóközösség gondoskodik.

 

Amennyiben a tábla a lakóingatlan homlokzatára történő rögzítés után megsemmisül, vagy megsérül, annak pótlásáról kérelemre az önkormányzat gondoskodik saját költségére.

 

V. Pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

 

 Pályázni kizárólag a Rendelet 1. mellékletében szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet.

A Rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára (Érd, Alsó u. 3. fszt. 1.) vagypostai úton a Lakosság-szolgálati Irodának címezve (2030 Érd, Alsó u. 1.) lehet benyújtani, mindkét esetben 1 példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Porta a virágzó kertvárosért” pályázat. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3. fszt. 1.) hétfőn 8.00-12.00-ig, 13.00-18.30-ig, kedden, szerdán, csütörtökön 8.00-12.00-ig, 13.00-16.30-ig, pénteken 8.00-12.00-ig, vagy letölthető a város honlapjáról (http://www.erd.hu).

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 15. nap

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

 

VI. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA, KÖZZÉTÉTEL

 

Az elismerés adományozásáról a környezet védelmével, a köztisztaság és a településtisztaság biztosításával összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt, legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30. napig.

A pályázatok értékelése során a Bizottság elsősorban a lakóházak előtti és körüli térségek gondozottságát, tisztaságát, a saját kialakítású kert megjelenését, a virággal történő beültetést és az esztétikus összképet értékeli, melynek során az egyedi, ötletes kertészeti megoldásokat, valamint a környezettudatosság megjelenítését is figyelembe veszi.

 

Az elismeréssel kitüntetettek nevét az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével az önkormányzat honlapján és az Érdi Újságban közzé kell tenni.

 

VII. EGYÉB SZABÁLYOK

 

Az elismerés visszavonható, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen az, aki a pályázatával összefüggésben valótlan nyilatkozatot tesz, vagy akinek a nyertes pályázattal érintett ingatlana, vagy az ingatlana előtti közterület rendezetlenné, elhanyagolttá, vagy gyommal, illetve parlagfűvel fertőzötté válik.

 

Az érdemtelenné válásról, és ezzel egyidejűleg az elismerés visszavonásáról a Bizottság dönt.

 

Érdemtelené válás esetén az elismeréssel együtt kapott táblát a visszavonást követő 15 napon belül az önkormányzat részére vissza kell szolgáltatni. Az érdemtelenné vált személy, illetve közösség a következő évben pályázatot nem nyújthat be.

 

 

Jelen pályázati felhívás a Rendeletben foglalt szabályok szerint, azzal összhangban kerül kiírásra. Valamennyi a pályázóval, pályázattal és támogatással kapcsolatos további előírást a Rendelet tartalmazza.

 

 

 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

Pályázati adatlap

 

„Porta a virágzó kertvárosért” elismerő cím elnyerésére

 

Pályázó neve:…………………………………………………………………………………

 

Pályázattal érintett lakóingatlan/ lakóközösség címe:…………………………………………

 

Pályázó telefonszáma:…………………………………………………………………….…..

 

Pályázó: e-mail címe……………………………………………………………………….…

 

A pályázattal nevezett ingatlan / közösségi tér rövid leírása:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

A pályázathoz mellékelni kell:

 

- A pályázattal érintett ingatlan fényképeit, digitális formában is.

- Egyéni pályázó esetén nyilatkozatot az életvitelszerű itt tartózkodás tényéről.

 

Érd, ……………………hónap….nap

 

 

………………………..

               aláírás

 

Fent megjelölt pályázatot benyújtó jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a pályázatban megadott személyes adataim helyesek és a valóságnak megfelelőek, kijelentem, hogy azokat a pályázaton való részvétel céljából adtam meg. Jelen dokumentum aláírásával egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint adatkezelő, a személyes adataimat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EKrendelethatályonkívülhelyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezelje. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a pályázatom nyertessége esetén a nevem nyilvánosságra hozásra kerüljön a helyi média felületein. (Érdi Újság, www.erdmost.hu, www.erd.hu)

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és kötelezettségeim Érd Megyei Jogú Város Adatkezelési Tájékoztatójában megismerhetőek, amely tájékoztató a www.erd.hu oldalon elektronikusan, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán pedig nyomtatott formában elérhető.

 

Érd, ……………………hónap….nap

 

 

………………………..

                             aláírás

 

 

Meghatalmazás

(közösségi pályázó esetén)

 

 

Alulírottak meghatalmazzuk…………………….-t, .Érd ……………………..utca…….szám alatti lakost, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat illetékes bizottsága által ………….évben meghirdetett „Porta a virágzó kertvárosért”  elnevezésű pályázatra közösségünk nevében pályázatot nyújtson be.

 

Fent megjelölt pályázatot benyújtó jelen dokumentum aláírásával igazolom, hogy a pályázatban megadott személyes adataim helyesek és a valóságnak megfelelőek, kijelentem, hogy azokat a pályázaton való részvétel céljából adtam meg. Jelen dokumentum aláírásával egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mint adatkezelő, a személyes adataimat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EKrendelethatályonkívülhelyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezelje. Hozzájárulok ahhoz is, hogy a pályázatom nyertessége esetén a nevem nyilvánosságra hozásra kerüljön a helyi média felületein. (Érdi Újság, www.erdmost.hu, www.erd.hu)

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és kötelezettségeim Érd Megyei Jogú Város Adatkezelési Tájékoztatójában megismerhetőek, amely tájékoztató a www.erd.hu oldalon elektronikusan, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán pedig nyomtatott formában elérhető.

 

 

Érd, ……………………hónap…….nap

 

 

 

………………………..

            aláírás

 

 

 

 

 

Közösség tagjainak aláírása:                                                                         lakcíme:

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….