Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) szabályozza az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatásának rendjét.

A rendelet 9. §- a tartalmazza a Kulturális Keretre vonatkozó szabályokat, melynek felosztása a Köznevelési és Művelődési Bizottság hatáskörébe tartozik.

 

A Közgyűlés 41/2019. (II.28.) határozata alapján a civil szervezetek támogatására az önkormányzat 2019. évi költségvetésében elkülönített összegből 6 millióFtáll a Kulturális Keretre pályázó civil szervezetek rendelkezésére.

A pályázatonként elnyerhető támogatás összege legfeljebb 600.000,- Ft lehet.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság a 10/2019. (III.21.) KÖMÜB határozatával döntött a Kulturális Keretre vonatkozó pályázat kiírásáról. A pályázatokat 2019. május 3-áig lehetett benyújtani.

A kiírásra a benyújtási határidőig 26 db pályázat érkezett, melyből 24 pályázat érvényes.  A pályázatokban igényelt támogatási összeg összesen 11.126.000,- Ft.

A pályázókat és az igényelt támogatás összegét az előterjesztéshez mellékletként csatolt összefoglaló táblázat tartalmazza.

Az alapítványok esetében a rendelet szerint nyújtott támogatás alapítványi forrás átadásának minősül, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja alapján - a Bizottságnak a támogatás odaítéléséről szóló döntése figyelembevételével - a Közgyűlés határoz.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy döntsön a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg felosztásáról!

 

Érd, 2019. május 17.

 

                                                                                                       Kéri Mihály

                                                                                                             elnök

 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T

 

 

A Köznevelési és Művelődési Bizottság a 10/2019. (III.21.) határozatában foglaltakra tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelete 13. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a 2019. évi Kulturális Keretre benyújtott pályázatokat a határozat mellékletében foglaltak szerint bírálja el.

 

Határidő: a pályázók értesítésére – 2019. május 31.

Felelős: Kéri Mihály, a bizottság elnöke

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.