Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében Közrendvédelmi Keret elnevezéssel pénzügyi keretet hozott lére, melynek célja, hogy a civil szervezetek e tárgyban születő kezdeményezéseit pályázati úton elnyerhető, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtásával is elősegítse. A rendelet alkalmazása során, civil szervezeten kell érteni mindazokat a szervezeteket, akik a rendelet 2. §-a szerinti kritériumoknak megfelelnek.

A hivatkozott rendelet 13. § (3) bekezdése szerint a pályázatok kiírásáról, elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről a fenti keret esetében a Jogi és Közbiztonsági Bizottság dönt.

 

A civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 46//2020. (II. 27.) határozatában a Közgyűlés a Közrendvédelmi Keretre 2020. évben 500.000,- Ft-ot biztosított.

 

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap. A pályázatok elbírálásának határideje pedig a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap. Valamennyi pályázati kiírás nyilvános, melyeket az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában közzé kell tenni.

 

A pályázati felhívás a 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével készült, és ennek megfelelően tartalmazza a pályázat célját, a pályázók körét, a pályázat benyújtásának határidejét, a pályázatok elbírálásának rendjét és a pályázati összeg elnyerése esetén történő elszámolási rendet.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, vitassa meg és fogadja el a pályázati kiírásra tett javaslatot.

 

Érd, 2020. július 10.

 

                                                                                                          Dr. Asztalos Éva

                                                                                                                   elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja és közzéteszi a 2020. évi Közrendvédelmi Keretre vonatkozó pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Határidő: a pályázati kiírás közzétételére – 2020. augusztus 7.

 

Felelős: Dr. Asztalos Éva, a bizottság elnöke

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

Melléklet a _/2020.(VII.14.) JKB. határozathoz

 

 

Pályázati felhívás

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Jogi és Közbiztonsági Bizottsága – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján – pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

 

A Közrendvédelmi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 

  • Érd Megyei Jogú Város területén a közrend javítása, közlekedés fegyelme és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében szervezett rendezvények, akciók megvalósítása.

 

A pályáztatás rendje

 

A program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.

Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.

A benyújtási határidőt követően beérkezett/postára adott pályázat érvénytelen.

A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a kötelező mellékletek hiánya esetén érvénytelen.

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A benyújtás módja

 

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára (Polgárok Háza, Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Városrendészeti Csoportnak címezve (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1.) lehet benyújtani, mindkét esetben egy példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Közrendvédelmi Keret pályázat”. Postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

 

A pályázat benyújtási határideje: az önkormányzat honlapján történő megjelenést követő 30. nap: 2020. szeptember 7.

 

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági szerződést, a köztartozás igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

A pályázati dokumentáció az Ügyfélszolgálati Irodán vehető át, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról.

 

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak pályázatában kötelezettségvállaló szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

 

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása

 

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 500.000,- Ft lehet.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, mely benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

A támogatási összegnek a támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználása, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról nem számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetni.

 

A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.

 

 

Jogi és Közbiztonsági Bizottság