Tisztelt Bizottság!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében „Kulturális és Ifjúsági Keret” elnevezéssel pénzügyi keretet hozott lére, melynek célja, hogy a civil szervezetek e tárgyban születő kezdeményezéseit pályázati úton elnyerhető, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyújtásával is elősegítse.

A hivatkozott rendelet 13. § (3) bekezdése és 1. melléklete szerint a pályázatok kiírásáról, elbírálásáról és a támogatás odaítéléséről a fenti keret esetében a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság dönt.

 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 15.000.000,- Ft került elkülönítésre, melyből a Közgyűlés az egyes keretek közötti felosztásról szóló 46/2020. (II.27.) számú határozatával a Kulturális és Ifjúsági Keretre 4.500.000,- Ft-ot biztosított.

 

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap. A pályázatok elbírálásának határideje pedig a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap. A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000,- Ft lehet. Valamennyi pályázati kiírás nyilvános, melyeket az Érdi Újságban, Érd Megyei Jogú Város honlapján, valamint a helyi médiában közzé kell tenni.

 

A pályázati felhívás a fenti önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével készült, és ennek megfelelően tartalmazza a pályázat célját, a pályázók körét, a pályázat benyújtásának határidejét, a pályázatok elbírálásának rendjét és a pályázati összeg elnyerése esetén történő elszámolási rendet.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, vitassa meg és hagyja jóvá a pályázati kiírásra tett javaslatot.

 

Érd, 2020. július 3.

 

                                                                                                         Gregus László

                                                                                                                  elnök

 

 

 

HATÁROZATI  JAVASLAT

 

 

A Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja és közzéteszi a 2020. évi Kulturális és Ifjúsági Keretre vonatkozó pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal.

 

Határidő: a pályázati kiírás közzétételére – 2020. augusztus 7.

Felelős: Gregus László, a bizottság elnöke

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 

 

Melléklet a _/2020.(VII.9.) KÖMIB. határozathoz

 

 

Pályázati felhívás

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottsága - a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján - pályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

 

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.)

 

A Kulturális és Ifjúsági Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani:

 

  • Érd Megyei Jogú Városban hagyománnyal bíró vagy hagyományteremtő céllal megvalósuló fesztiválok, rendezvények szervezése vagy azokhoz való aktív kapcsolódás,
  • Érd Megyei Jogú Városban kulturális, művészeti események, kiállítások rendezése, kiadványok készítése,
  • nemzetiségi, kisebbségi hagyományőrző programok, események rendezése,
  • oktatási, nevelési célú városi rendezvények vagy rendezvénysorozatok szervezése és lebonyolítása,
  • ifjúsági korosztály számára legalább havi rendszerességgel közösségi összejövetelek, klubok programjainak szervezése,
  • szorgalmi időszakon kívüli programok megvalósítása (hétvégi, szabadidős, szünidei stb.),
  •  gyermek- és ifjúsági táborok szervezése, azokon való részvétel.

 

A pályáztatás rendje

 

A program megvalósításának határideje a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 év, a pályázat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtási határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni.

Valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be.

A benyújtási határidőt követően beérkezett/postára adott pályázat érvénytelen.

A pályázat hiányosan kitöltött adatlap és a kötelező mellékletek hiánya esetén érvénytelen.

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A benyújtás módja

 

A pályázatot személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, Alsó u. 3., fsz.), vagy postai úton a Humán Irodának címezve (Polgármesteri Hivatal, Humán Iroda, 2030 Érd, Alsó u.1.) lehet benyújtani egy példányban, zárt borítékban. A borítékra kérjük ráírni: „Kulturális és Ifjúsági Keret pályázat”. A postai úton benyújtott pályázat esetén a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A pályázatok benyújtásának határideje: az önkormányzat honlapján történő megjelenést (2020. augusztus 7.) követő 30. nap:

 

2020. szeptember 7.

 

Pályázni a pályázati adatlap benyújtásával az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági szerződést, a köztartozás-igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia.

A pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán vehető át, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról.

 

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak pályázatában a támogatási összeg fogadására megbízott szervezetet kell megjelölnie, amely a támogatási összeg fogadására saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja.

 

 

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása

 

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000,- Ft lehet.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázati cél megvalósításához saját forrással is rendelkeznek.

 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

A civil szervezet a támogatás összegének felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon köteles elszámolni, illetve a megvalósulásról szakmai beszámolót készíteni, mely benyújtásának határideje legkésőbb a pályázati cél megvalósulásától számított 30. nap.

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a felhasználásról nem számol el, a támogatás összegét vissza kell fizetnie.

 

A döntésről valamennyi pályázót írásban értesítjük.

 

 

Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság