Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja a Bolyai János Általános Iskola beszámolóját  a 2009/2010. tanév nevelő – oktató munkájáról.

Az Oktatási és Művelődési Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót  a Bizottság értékelésével együtt a város hivatalos honlapján tegye közzé.

Felkéri továbbá  az iskola igazgatóját, hogy a beszámolót a helyben szokásos módon tegye közzé.

                                                                                                             Kéri Mihály s.k.

                                                                                                                            elnök