Az Oktatási és Művelődési Bizottság 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat beszámolóját  a 2009/2010. tanév  munkájáról.

Az Oktatási és Művelődési Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót  a Bizottság értékelésével együtt a város hivatalos honlapján tegye közzé.

Felkéri továbbá  az intézmény vezetőjét, hogy a beszámolót a helyben szokásos módon tegye közzé.

                                                                                                              Kéri Mihály s.k.

                                                                                                                            elnök