Az Oktatási és Művelődési Bizottság – átruházott hatáskörben eljárva -  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretösszegének a felosztásáról  6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag  a határozat melléklete szerint döntött.

                                                                                                              Kéri Mihály s.k.

                                                                                                                            elnök