A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 5 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra, hogy:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nyújtson be pályázatot be Diósd Község közigazgatási területének vonatkozásában családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása szociális alapfeladatok és családok átmeneti otthona ellátás biztosítására 2011. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tekintetében.

2. A pályázat elnyerése esetén Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltaknak megfelelő feladat-ellátási szerződést kössön Diósd Község Önkormányzatával és hatalmazza fel a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésére és aláírására.

3. A Közgyűlés a feladat ellátásához a Szociális Gondozó Központ részére határozott időre 2 fő státuszt (családgondozó) biztosítson , melynek költsége 6. 259.000,-Ft/év.

A Közgyűlés kérje fel  a polgármestert, hogy a Szociális Gondozó Központ 2011. évi költségvetését a fentiekre figyelemmel készíttesse elő.

                                                                                                       Dr. Veres Judit s.k.

                                                                                                                       elnök