A Köznevelési és Művelődési Bizottság - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet 16. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – 6 igen szavazattal egyhangúlag az Esélyteremtő Ösztöndíj 2019/2020. tanévre vonatkozó pályázatát a határozat melléklete szerinti tartalommal kiírja.

 

 

 

 

               Mórás Zsolt                                                                          Kéri Mihály                                    

              bizottsági tag                                                                           elnök

 

 

 

Melléklet a 28/2019.(VI.20.) KÖMÜB határozathoz

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS esélyteremtő ÖSZTÖNDÍJÁRA

 

Az ösztöndíj célja

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával lehetőséget és segítséget kíván biztosítani a tehetséges érdi tanulók számára az alap-, és középfokú oktatásban folytatott tanulmányaikhoz, remélve, hogy közülük sokan a város képzett szakembereivé válnak.

 

Jogosultsági feltételek

 

Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elismert hazai vagy külföldi nevelési-oktatási intézményben:

 

 1. a) Alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat folytat,
 2. b) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik,
 3. c) tanulmányi eredménye a 3,5-es átlagot eléri,
 4. d) magatartása jó vagy példás, és
 5. e) igazolatlan mulasztása nincs.

 

Ezenkívül a következő feltételek közül legalább egynek is fenn kell állnia:

 

 1. a) a pályázó hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
 2. b) családba fogadott,
 3. c) átmeneti nevelésben részesülő,
 4. d) védelembe vett,
 5. e) ideiglenes hatállyal elhelyezett,
  f) utógondozói ellátásban részesülő.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontok és sorrend alapján dönt:

 

 1. a) a pályázó tanulmányi eredménye,
 2. b) a pályázó családjában élő eltartottak száma.

 

 Családként kell figyelembe venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt közeli hozzátartozókat.

 

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén az ösztöndíjban az ötödik évfolyamtól lehet részesülni.

 

A pályázat benyújtásának szabályai

 

Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatot - a pályázó által aláírva - 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Polgárok Háza Érd, Alsó u. 3.), vagy postai úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1. Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: ” Esélyteremtő Ösztöndíj pályázat”.

 

Pályázati dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a www.erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.

 

A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap.

 

A pályázatok elbírálása

 

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítélésről a Köznevelési és Művelődési Bizottság dönt.

 

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidő leteltétől számított 45. munkanap.

A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok érvénytelenek, ezért azokat a Köznevelési és Művelődési Bizottság a bírálatból kizárja, minden határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatot pedig érdemben elbírál.

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

 

Az ösztöndíj összege és folyósítása

 

Az ösztöndíjban részesülők minimum 5.000,- Ft, maximum 20.000,- forint havi támogatásban részesülnek a tanév 10 hónapjára.

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során a kifizetés módjának megváltoztatására nincs lehetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult esetén a kifizetés a törvényes képviselő részére történik.

 

Ha az ösztöndíjra jogosult az ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül.

 

Ha a tanulmányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj arányos részét vissza kell fizetni. Az Esélyteremtő Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési és Művelődési Bizottság dönt.

 

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetséggondozó Ösztöndíjban vagy az Esélyteremtő Ösztöndíjban részesíthető.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak.

 

Köznevelési és Művelődési Bizottság