A Szociális és Egészségügyi Bizottság – a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – elfogadja és közzéteszi a 2018. évi Egészségügyi Keretre vonatkozó pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: a pályázati kiírás közzétételére – 2018. március 20.

Felelős: Dr. Veres Judit, a bizottság elnöke

 

 Fülöp Sándorné

Dr. Veres Judit

bizottsági tag

elnök

 

 

Melléklet a 8/2018.(III.14.) SZEB. határozathoz

 P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) számú rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek részére.

(Civil szervezet: a civil társaság, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület és az alapítvány.) 

T á m o g a t á s i   f e l t é t e l e k

Egészségügyi Keretre pályázhatnak mindazon civil szervezetek és közösségek, amelyek az alábbiakban felsorolt feladatokat kívánják megoldani: 

Érd Megyei jogú Város lakossága egészségi állapotának megőrzését, javítását célzó programok megvalósítása; egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelő, szenvedélybetegség ellenes valamint prevenciós, szemléletmód-váltást elősegítő programok rendezése, illetve azokon való részvétel. 

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtási határnapja a kiírásnak az önkormányzat honlapján történő megjelenését követő 30. nap (2018. április 19.)

A rendeletben előírt kötelező mellékletek hiánya, illetve a hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidő leteltétől számított 15 nap. 

Pályázatot benyújtani személyesen vagy postai úton lehet, a postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

A benyújtási határnapot követően beérkezett/postára adott pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2030 Érd Alsó u. 3.) vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére (2030 Érd, Alsó u. 1.). A postai úton benyújtott pályázat esetében a benyújtási határidőn a postára adás napját kell érteni. 

A borítékra kérjük, írják rá: Egészségügyi Keret pályázat. 

Egyéb pályázati feltételek:

Pályázni a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékleteként szereplő pályázati adatlap benyújtásával, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával lehet azzal, hogy ugyanazon civil szervezetnek több pályázat benyújtása esetén a programhoz közvetlenül nem kapcsolódó pályázati dokumentumok közül a bírósági bejegyzés másolatát, az alapszabályt, az alapító okiratot, a polgári jogi társasági szerződést, a köztartozás igazolást vagy nyilatkozatot tárgyévben csak a legelső pályázatához kell csatolnia. 

A civil szervezet a pénzügyi támogatást pályázat benyújtásával, a pályázat kiírását követő legkésőbb 1 éven belül megvalósítandó programokra igényelheti azzal, hogy amennyiben a pályázó által megvalósítani kívánt program előreláthatólag egy éven túl valósul meg, a támogatás igénylésekor benyújtott kérelem alapján kivételes esetben az illetékes bizottság az egy évet legfeljebb 90 nappal meghaladó megvalósulási határidejű pályázatot is támogathat. 

A pályázatonként elnyerhető legnagyobb támogatás összege legfeljebb 600.000 Ft,- lehet. 

Az önálló bankszámlával nem rendelkező civil társaság pályázónak  pályázatában a támogatási összeg fogadására megbízott szervezetet kell megjelölnie, aki a saját bankszámláját az önálló bankszámlával nem rendelkező kedvezményezett részére biztosítja. 

Ugyanazzal a programmal csak egy kerethez lehet pályázni, valamennyi keretre együttvéve legfeljebb kettő pályázat adható be. 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza. 

A pénzügyi támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható. 

Az elszámolás és szakmai beszámoló elfogadásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. 

A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás, valamint a feladat teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg ha a civil szervezet a támogatás igénylésekor lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatás azonnal megszüntethető, illetve a támogatás összegét vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettség fennáll akkor is, ha az illetékes bizottság a szakmai beszámolót nem fogadja el. A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható. 

A támogatás felhasználását és az elszámolást a Közgyűlés köteles ellenőrizni. 

A pályázni csak formanyomtatványon lehet, mely átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Érd, Alsó u. 3.) hétfőn 8:00-18:30-ig, kedden, szerdán, csütörtökön: 8:00-16:30-ig, pénteken: 8:00-12:00-ig, vagy letölthető a város honlapjáról (www.erd.hu). 

Szociális és Egészségügyi Bizottság